மனிதன் இருக்கின்றனா?இறைவன் கேட்கிறான்.அடைத்த பை உடலை கொண்டதெல்லாம் மனிதனா?
படைத்தவனுக்கே படையலிடும்  அவன் மனிதனா?
பகுத்தறிவை பயன்படுத்த முடியாத அவன் மனிதனா?
சிறுமைத்தனமாய் சினம் வளர்க்கும் அவன் மனிதன?
பொறுமையிழந்து பொல்லாமை புரிபவனும் மனிதனா?
அயலார் வீழ்ச்சியில் ஆனந்தமடையும் அவன் மனிதனா?
தயவே தங்காத நெஞ்சுடையானும் ஒரு மனிதனா?
கருணையே இல்லாத கொடும் கயவன் அவன் மனிதனா?
குருவையே பழித்துக்  கூசாது  பறைபவனும் மனிதனா?
செய்த நன்றிகள் மறந்து செல்பவன் மனிதனா?
பொய் மொழிகள் பொழியப் பேசும் அவன் மனிதனா?
கண்ட வழியில் காசைக் கொள்பவன் மனிதனா?
கொண்டகடனை அடையாக் கொள்ளையனும் மனிதனா?
சொன்ன சொல்மாற்றிச்   சொல்பவனும்  மனிதனா?
அன்னை மொழி மறந்து அலைபவன் அவன் மனிதனா?
பிறந்த நாட்டினை பிறரோடு இகழ்பவன் அவன் மனிதனா?
துறந்தே தன் இனத்திலிருந்து  தூர  வாழ்பவன் மனிதனா?
கதிரைக்காக இனத்தைக் காட்டிக் கொடுப்பவன்   மனிதனா?
சதி கொண்டு சண்டைக்கு இழுக்கும் அவனும் மனிதனா?
இனத்தை ஒரு இனமழிக்க  ஏவுபவன் மனிதனா?
மனத்தை மனித வழிப்படுத்த மறந்த அவனும் மனிதனா?
இறைவனை மனிதனாய் மரணித்த அவன் மனிதனா?
மதங்களை மோத விட்ட அவனும் மனிதனா?
மனிதத்தை தொலைத்த விதத்தில்
விலங்கினத்தின் வரிசைக்கே இவன் மீண்டானா?
---- செ.மனுவேந்தன்

1 comments: