துயர் காலத்தில்..../ மனிதனா? விலங்கா?

மனிதனா? விலங்கா?

குறையிலா வாழ்க்கை 


இன்னொருவனைத் தேடல் 

பிறந்தும்,இறந்தும் 

பண்பிலா அழகு...

வீழ்ந்தவனை மாடேறி .....

இறந்தாலும் வாழ்... 

ஆழ்துயர் அறி...

துயர் கால...

தாய்மொழி மற ...


குடியினால்...

கடன்பட்டார்....


அன்பிலார்.....
- வரிகள்: செல்லத்துரை, மனுவேந்தன் 

0 comments:

Post a Comment