தமிழ் சொல்வதெழுதல் போட்டி:2019


தமிழ் சொல்வதெழுதல் போட்டி:2019
கழகத்தின் மேற்படி தமிழ் போட்டி வழமைபோல் இவ்வருடமும் பங்குனி பாடசாலை விடுமுறையில் நடைபெற இருப்பதால் கழக ,அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளைத்  தயார்படுத்தும்படி பெற்றோர்கள் கழகத்தால் வேண்டப்படுகின்றனர். 
போட்டி நிகழும் காலம் , இடம்  விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.

இளம் பாலர் பிரிவு-:[JK]
[சுயமாக அவர்கள் ஏற்கனவே படித்த சொற்கள்-20] 

முதுபாலர் பிரிவு-:[SK]
[சுயமாக அவர்கள் ஏற்கனவே படித்த  சொற்கள்-20]

வகுப்பு-01:
1.அடை  2.ஆடை  3.இடை 4.தடை  5.எடை 6.வடை 7.வாடை  8.கடை  9.நடை   10.உடை  11.குடை 12.விடை  13.படை 14.தடை 15.சடை 16.தாடை 17.ஓடை  18.வாடை 19. சடை 20.மடை 21. பாதி  22.ஆதி  23. சாதி 24.வீதி  25.நதி 26.பதி  27.அதி 28.குதி 29.வதி  30.மிதி 

வகுப்பு-02: 
1.படு 2.வடு 3.தடு 4.நடு 5.விடு 6.பாடு  7.வாடு 8.மாடு 9.நாடு 10.காடு 11.ஆடு 12.வீடு 13.ஓடு 14.இடு 15.அடி

16.ஆடி 17.இடி  18.வடி 19.கடி 20.படி 21.கண் 22.காது 23.ஊதி 24.மீதி 25.தாதி 26. பூதி 27.வாதி 28.விதி
29. மாது 30.இமை   

வகுப்பு-03: 
1.துடி   2.துதி 3.தாதி 4.கூடு 5.நாடி 6.துடை  7.பாதி  8.ஊசி 9.தூசி 10. திசை 11.கடி 12.முடி13.வடை  14.வதை 15.காலை 16.தசை17.பொது  18.கொதி  19.சொதி 20.கொடை 21.ஓசை 22. மாலை  23.மழை 24.இலை 25. கலை 26. விலை  27.சொல் 28.கொடி 29. நாள் 30.தோள் வகுப்பு-04:
 1.மேடை 2.மேதை 3.மீசை 4. வெடி 5.மாடி 6. எவை 7.உமை  8.இவை 9.அவை 10.பொதி 11.போதி 12.சோதி 13.சொதி  14.தோசை 15.கோடை  16.கோடி 17.தோடு 18.கோடு  19.போடு 20.பொறு  21.கொடு 22.தொடு 23.நொடி  24.சோடி 
25.பொடி 26.தேவை 27.தொகை 28.தோகை 29.கோழி 30.தோழி 
வகுப்பு-05: 
1.சட்டி 2.பயம் 3.அளவு 4.குட்டி  5.உணவு 6.மயிர் 7.பறவை 8.கோவம் 9.மங்கை 10.இங்கு 11.அக்கா 12.வயிறு 13.குட்டு 14.மூக்கு 15.பாடல் 16.வீரம் 17.பக்தி 18.மாதம் 19.பிறகு 20.ஆச்சி 21.அப்பு 22.தம்பி 23.சிறுமி 24.கதவு 25.வட்டி 26.அரிசி 27.ஆடல் 28 மலிவு 29.தெரிவு 30.கத்தி 


வகுப்பு-06:
1.பெட்டி 2.பாவம் 3.அழிவு 4.பாடம் 5.உண்மை 6.தயிர் 7.போதனை 8.கோவில்  9.தங்கை 10.அழுகை 11.கயிறு 12.கொட்டு 13.வாடகை 14.தேடல் 15.விரல் 16.வைரம் 17.புத்தி 18.ஆண்டு 19.கிழவி 20.பையன் 21.தொட்டி 22.கழிவு 23.முறிவு 24.சொத்து 25.அறிவு 26.பொட்டு   27.வெட்டு 28. தொன்மை 29. தோழன் 30.முள்ளு 
வகுப்பு-07:

1.ஒன்பது  2.சந்திரன்  3.கரும்பு   4.தும்மல்  5.சதுரம்  6.சூரியன்  7.விருந்து  8.பருப்பு   9.ஓட்டம்   10.சிவப்பு   11.இனிப்பு      12.நடிப்பு  13.கிராமம்  14.வட்டம்    15.கிழவன் 16.சிரிப்பு  17.இராகம் 18.கருத்து19.சூரியன்   20.தாக்கம்    21.ஓரளவு   22.வாகனம்  23.இன்பம்    24.உயரம்  25.சமயம்   26.பங்கிடு   27.முருகன்  28.இறங்கு    29.பக்கம்  30.அண்ணன் 

வகுப்பு-08:
     1.ஏராளம்  2.விளக்கு 3.மறுப்பு  4.நெருப்பு  5.படிப்பு  6.பேரறிவு  7.கழகம் 8.எழுத்து  9.புளிப்பு  10.ஒழுங்கு   11.தொலைபேசி  12. உழைப்பு  13.சொற்கள்    14.காலநிலை  15.குறும்பு  16.அணிதல்   17.வெறுப்பு   18.ஒற்றுமை  19.களைப்பு  20.சொந்தம்   21.வளைந்த 22.அழைப்பு    23.கரைசல்     24.பாடசாலை  25.தலையிடி 26.தலைவன்    27.குளிர்மை   28.பிழைப்பு 29.வெல்லம் 30.இலைகள் 

   குறிப்பு:இச்செய்தியினை அறிந்தவர்கள் உங்கள் உறவுகளுக்கும் எடுத்துக் கூறி அவர்கள் பிள்ளைகளையும் வர ஆவன செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலதிக விபரங்களுக்கு மனு: 416 5695121.

0 comments:

Post a Comment