பாருக்குள்ஒருநாடு….ஒருபார்வை


தென்ஆப்பிரிக்கா
.
தென்னாப்பிரிக்ககுடியரசுஎன்பதுஆப்பிரிக்காவின்தென்முனையில்அட்லாண்டிக்மற்றும்இந்தியப்பெருங்கடல்களின்2,798 kilometres (1 மை) கடற்கரையைஒட்டி அமைந்துள்ளநாடாகும்.
தற்காலமனிதர்கள்தென்ஆப்பிரிக்காவிற்குகுடியேறி 1,00,000 ஆண்டுகளுக்கும்மேல்ஆகிறது. 4ஆம்-5ஆம்நூற்றாண்டிலிருந்துபான்டுமொழிபேசும்மக்கள்தெற்குஆப்பிரிக்காவின்அசலானமக்களைபதிலீடுசெய்தும்,போரிட்டும்அவர்களுடன்ஒன்றுகலந்தும்தெற்குப்பகுதிக்குசீரானஅளவில்குடிபெயர்ந்தனர்.
1806 ஆம்ஆண்டில்பிரித்தானியகாலனிநாடானது. ஐரோப்பியகுடியேற்றங்கள்போயர்களாக (மூலம்டச்சு, ஃபிளமிஷ், ஜெர்மன்மற்றும்பிரெஞ்சுகுடியேறிகள்) 1820 ஆம்ஆண்டுகளில்குடியேற்றங்களைவிரிவாக்கிக்கொண்டன
தென்னாப்பிரிக்கா 1961 ஆம்ஆண்டில்குடியரசுதகுதியைப்பெற்றது. நாட்டின்உள்ளேயும்வெளியிலும்எதிர்ப்புகள்இருந்தபோதிலும், நிறவெறியைத்தொடர்வதற்கானசட்டவரையறையைஅரசாங்கம்இணைத்துக்கொண்டது. 20 ஆம்நூற்றாண்டில்சிலமேற்கத்தியநாடுகளும்நிறுவனங்களும்இந்தநாட்டின்நிறவெறிக்கொள்கைகள்மற்றும்குடியுரிமைநசுக்கப்படுவதன்காரணமாகஇதனோடுஎந்ததொடர்பையும்மேற்கொள்வதைபுறக்கணித்தன. கறுப்புதென்னாப்பிரிக்கர்கள்மற்றும்அவர்களுடையகூட்டாளிகளால்பலஆண்டுஉள்நாட்டுப்போராட்டங்கள், நடவடிக்கைகள்மற்றும்கிளர்ச்சிகளுக்குப்பின்னர் 1990 ஆம்ஆண்டில்தென்னாப்பிரிக்கஅரசுதொடங்கியபேச்சுவார்த்தைகள்இந்தபாரபட்சமானசட்டங்கள்நீக்கப்படுவதற்கும், ஜனநாயகப்பூர்வமானமுறையில் 1994 ஆம்ஆண்டில்தேர்தல்கள்நடப்பதற்கும்வழியமைத்தது. இதன்பின்னர்தென்னாப்பிரிக்காகாமன்வெல்த்நாடுகள்அவையில்மீண்டும்இணைந்தது.
அரசியலமைப்பில்பதினோருமொழிகள்அதிகாரப்பூர்வமானதாகஅங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 2009 ஆம்ஆண்டின்மையப்பகுதிமதிப்பீட்டின்படிமற்றவிருப்பங்களில்மக்கள்தெரிவுசெய்தபடியாக, 79.5 சதவிகிதகறுப்புஆப்பிரிக்கர்களும், 9.2 சதவிகிதவெள்ளையினத்தவர்களும்மற்றும் 2.5 சதவிகிதஇந்தியஅல்லதுஆசியர்கள்ஆகியோராவர்
மற்றஆப்பிரிக்கநாடுகளுக்கப்பால்முதன்மையானபன்னாட்டுவணிகக்கூட்டாளிநாடுகள்ஜெர்மனி, அமெரிக்கா, சீனம், ஜப்பான், பிரிட்டன்மற்றும்ஸ்பெயின்ஆகும். மக்காச்சோளம், வைரங்கள், பழங்கள், தங்கம், உலோகம்மற்றும்கனிமங்கள், சர்க்கரை, மற்றும்கம்பளிஆகியவைமுக்கியமானஏற்றுமதிப்பொருட்கள். இயந்திரத்தொகுதிமற்றும்போக்குவரத்துசாதனங்கள்நாட்டின்இறக்குமதிமதிப்பில்மூன்றில்ஒருபங்கிற்கும்மேற்பட்டஇடத்தைப்பிடித்திருக்கின்றன. வேதியங்கள், உருவாக்கப்பொருட்கள்மற்றும்பெட்ரோலியம்ஆகியவைபிறஇறக்குமதிகளாகும்.

0 comments:

Post a comment