கண்டதும்,கேட்டதும்...

பண்பாடு 


அன்பு   

                                                                காதல்

பெண்ணே!

நீராட்டுவிழா 

                        உறவு

                          இனம்

 பிரம்மச்சாரி


அன்பிலார்

ஆக்கம்: செல்லத்துரை மனுவேந்தன்.

0 comments:

Post a Comment