ஒளிர்வு:76- - தமிழ் இணைய சஞ்சிகை -[மாசி ],2017

   PLEASE


மேலும்,தீபம் மாதாந்த மின்சஞ்சிகையாக 2010 ம் ஆண்டு ஐப்பசி முதலாம் நாள்   ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதீபம்சஞ்சிகையில் முக்கியமாக ,ஆரோக்கியமான தகவல்கள் அடங்கிய

கட்டுரைகள்,
கவிதைகள்,
நகைச்சுவை(சிரிப்பு),
திரைப் பட விமர்சனங்கள்(திரை),
திரைச்செய்திகள்(திரை),
*தொழில்நுட்பம்,
உடல்நலம்(உணவு),
*ஆன்மீகம்
பாடல்
நடனம்
என்பன தினசரி இடுகைகளாகவும்,தற்காலத்தில் எங்கள் மத்தியில் நடைபெறும் சம்பவங்கள்தொடர்பாக  சுவைபடக் கூறும்

* " பறுவதம் பாட்டி",(நடப்பு)
* "கனடாவிலிருந்து ஒரு கடிதம் "(நடப்பு)
* அரசியல் பேசும்  ‘’சண்டியன் சரவணை "(நடப்பு)
 கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்,
செல்வத்துரை சந்திரகாசன் அவர்களின்
புதுமைகள்கூறும்  ஆய்வுக்கட்டுரைகள்                                                                        
அகிலன் தமிழனின் கவிதைகள்,கதைகள் 
என்பன விசேட இடுகைகளாக முன்பக்கத்திலும் அழகுபடுத்திக்கொண்டுஇருக்கின்றன.
புதிய வாசகர்களின் வசதி கருதி ஒவ்வொரு புதன்கிழமை யும்ஏற்கனவே  வாசகர்களின் பெரும் வரவேற்பினை பெற்ற பதிவுகள்
 மீள வெளியாகின்றன.
எமது பக்கத்தின் மேல் வரிசையில் காணப்படும் தெரிவுகளில் ''LINKS'' என்பதனை அழுத்துவதன் மூலம் ஏனைய
 நட்பு இணையங்களை வாசித்து மகிழலாம்.
தீபத்தின் வளர்ச்சியின் உந்து கோல்களாக விளங்கும் சகோதர இணையத்தளங்களுக்கும்தீபத்தின்எழுத்தாளார்களுக்கும்வாசகர்களுக்கும் நன்றியினை தீபம் தெரிவித்துகொள்கிறதுஉங்கள்ஆக்கங்களுக்கு:-  s.manuventhan@hotmail.com
தமிழில் எழுதுவதற்கு:   click http://tamil.changathi.com/ then Type in English and press space(add space) to get converted to tamil.
உங்கள் வருகைக்கு நன்றி [listening] 

www.theebam.com

தீபம் வாசகர்கள் அனைவர்க்கும் வணக்கம்,
மீண்டும் மாசி மாதத்தின் பிறப்பில் உங்களுடன் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
பொறாமை- மனிதனை ஆட்டிப் படைப்பதில் இன்று பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவனும் தமது விருப்புகளுக்கேற்ப வெவ்வேறு விதமாகவே வாழ்ந்துகொண்டு இருக்கிறான். வெவ்வேறு திறமைகளைக் கொண்டிருக்கிறான். அதில் வெற்றியும் கண்டிருக்கிறான். அவ்வெற்றிகளை அடையாதவன் எதோ ஒரு விதத்திலாவது சில நன்மைகளை அடைந்தாலும் கூட மற்றவன்  பெற்றதும் தனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று பொறாமை அடைகிறான். பொறாமையினால் மன அழுத்தம் காரணமாக நோய் வாய்ப்படுகிறான்.உறவுகளை இழக்கிறான்.பின் தன்னையும் இழக்கிறான்.
ஒருவன் தனக்கே எல்லா சுக போகங்களும் கிட்டிட வேண்டும் என எண்ணுவது பேராசை.அதுவே பொறாமைக்கு வழிகோலுகிறது. இறுதியில் அவன்  அனைத்தையும் இழக்கிறான்.
எனவே,வாழ்வில் நல் முயற்சிகள் தொடரட்டும்.வாழ்வில் வளர்ந்தோரை வாழ்த்துவோம், இணைந்தே வளர்வோம்.[தீபம்]

Is Saivism the same as Hinduism[vaidika-dharma]?[Part:04]

Relying on the similarity between Sumerian & Dravidian ethinic type,scholars argue that the dravidians invaded India from western Asia through Baluchistan.Due importance should be attached to the fact that the speech of a Baluchi tribe,is Brahui,which bears close resemblance to the modern Dravidian language. From the Journey of Man of Spencer Wells,We find that the a race,higher in culture ,ancestors of the Indian clan,M20 the marker of the speakers of Dravidian languages in India,who belong to Haplogroup L,gradually made its way from the north or north-west ,probably through Baluchistan into the plain of the Indus,and thence ultimately passed down into the regions south of the Vindhya,where the four southern states lie.This race may be called the proto-dravidian.This first major wave of migration into India/southern India from the Middle East and southwestern Asia,around 30,000 years ago,would have encountered the earlier coastal migrants,bearers of the M130 genetic marker,saw Blacks with straight hair,low in culture,more or less by the physical features now known as dravidian,still living there.This early people,however,should more properly be termed pre-dravidian.This proto-dravidians mixed its blood to greater or less degree with that of the earlier inhabitants,pre-dravidian. From these combinations have arisen the dravidians history.Therefore,We can safely assume that there may be some connection between saiva principles & sumerian religion.Exaltation of Inana (Inana B),written by Enheduanna,the Sargon daughter during 2200 BC,We find this evidence.

"Lady of all divine powers [ nin-me-sar-ra ],
Lady of the all-resplendent light,[ u-dalle-ea ]
Righteous woman [ mi-zi ] clothed in radiance [ me-lam gu-ru ],
Beloved Lady of An and Urac! [ki-aga-an-uras-a/beloved of Heaven and Earth],
Mistress of heaven [ nu-gig-an-na ] with the great pectoral jewels [ suh-kesda-gal-gal-la ],
Who loves the beautiful headdress befitting the office of her high priestess,
Powerful Mistress who has seized all seven of its divine powers!,
My lady, you are the guardian of the seven divine powers!
You have taken up the divine powers,
You hold the divine powers in your hand,
You have gathered up the divine powers,
You have clasped the divine powers to your breast!"[line 1 to 8,where first 3 lines are also given with sumerian transliteration]       

Here,Inana is believed to be the godess Korravai [Kali] by Dr K.Loganathan,Universiti Sains Malaysia(retd).Further Scholars explain that Korravai is an independent deity,later merged/married to Shiva and Also Parpola in his book has a chapter on Durga and her relation to Mesopotamian goddess- Inana/Ishtar.In 'The above Exaltation of Inanna',we find "The Sakti as Light" & also the exordium begins with these arresting lines "Lady of all the ME's[divine powers/ மெய்]" the substance of which is still retained as part of Saiva metaphysical thinking.Even Thirmular,who lived nearly 2800 years after Enheduanna too mentioned same but instead of mother goddess,he mentioned god siva as below in his thirumanthiram 889["தானே பரஞ்சுடர் தத்துவமாய் நிற்கும்"]:

"He is the Cosmic Light
He is Tattvas all;
He stands as Letters A and U
He is the Light Divine for Tattva Dance;
He is for Himself the Support All."

Therefore,Sumerian's Inana ,Indus valley's Great Mother goddess,and Sangam Tamil's Korravai ,may be tranformed in to  goddess sakthi or siva's sakthi in Saiva Siddhanta. Also,Indus Valley seals have been found as far afield as Mesopotamia (present-day Iraq) in the cities of Umma and Ur, in Central Asia as well as close resemblance between some objects from the Indus Valley sites and those from ancient Sumeria,in Southern Iraq clearly proof the connection between sumerian & Indus valley religions & culture,hence with tamil [or dravidian] people of South India.For example,Mohenjodaro seal of grappling rampant tigers.This motif is found on seals in Mesopotamia from story of Gilgamesh as well.  Many tamil literatures shows murugan as maternal diravida god as it indicates only the relationship by the mother's side such as: "வெற்றி வெல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ", "மலைமகள் மகனே","இழையணி சிறப்பிற் பழையோள் குழவி"There is no mention in the earlier Sangam poems of Murukan being a son of Sivan,But it says only that he is a son of Korravai.It clearly shows that sangam tamils had a society that are matriarchal.[a society in which females, especially mothers, have the central roles ],now mostly lost after the aryan inversion & we are now mostly paternal society.

Also.the sangam literature like Tholkappiyam,ettuthogai,paththu paaddu ..and  silappathikaram & manimekalai  does not have any direct reference to word "Siva" or "saivam",There were many  indirect reference to "Siva ". Even though we  had many evidences about Siva  & sakthi  worship  in Sumeria & Indus valley ,Well  before  aryans , Saiva Siddhanta, as a system of philosophy, first assumes a palpable form only in 5th century AD.Disastrously, The Sanskrit sources also contributed another element for this religion. ie  the Vedas,Sanskrit puranas and epics & these  were presented to the Tamil people as Tamil religions This was made possible by religious synchronism. But, remember, “Hinduism”  is the latest name for the post-Vedic religion Brahmanism[Vedism],the religion of the ancient Indo-European-speaking peoples who entered India about 2000 BC from the region of present-day Iran.When Vedic religion gradually evolved into Hinduism between the 6th and 2nd centuries BC, the texts, taken collectively, became the most sacred literature of Hinduism,and this Vedic Hinduism/"Brahminism" and its [Vedic] influence also seen in Tolkappiyam ,Purananuru and other sangam works[700 BC to 300 AD],"அறு வகைப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்கமும்"-Tolkkappiyam 2.16 and "தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் அந்தணன் புலவன் கொண்டு வந்தனனே"/"They are his [king Pari] daughters, I am their father’s friend, They are my daughters now. I am  a brahmin,and a poet, brought them here," - purananuru  201 are few example. It is the varna-hierarchy. In the varna hierarchy there are two poles: one of purity and one of pollution – which makes people worthy and contemptible. This worthiness and unworthiness is distributed in the hierarchy. The top-most varna is considered the most worthy and the bottom-most the most unworthy and it is nothing to do with saivam,Thus,Shaivism is the authentic Tamilian religion, radically different from Aryan Brahmanical Hinduism.When you realise this,you will definitely understand the real meaning of thirumanthiram 81,"The Lord made me, my task assigned. In sweetest Tamil His Glory to expound"/"என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே"!


[Kandiah Thillaivinayagalingam]                                                        ................... Ended  

Part 01B:தமிழரின் நம்பிக்கைகள்: பகுதி முகவுரை [preface]

பகுதி01B/Part01"B":முகவுரையின் இரண்டாவது பகுதி [second part of preface]
 superstitious beliefs of tamils
Image result for superstitious beliefs of tamilsஊருக்கே குறி சொல்கிறது பல்லி, என்று நம்புகிறவார்கள் அந்தப் பல்லியே தன்னுடைய எதிர்காலம் தெரியாமல் தான் கழுவு நீர்ப் பானையில் தவறி வீழ்கிறது என்பதைச் சிந்திக்க மறுக்கிறார்கள்.அந்தப் பல்லி மனித உடலில் எந்த இடத்தில் விழுந்தாலும் அதற்கென்று பலன் சொல்ல ஒரு கூட்டமே இருக்கிறது.தன் துணையை அழைக்கத்தான் பல்லி கத்துகிறது என்பது படித்தவருக்குக் கூடப் புரியவில்லை. மேலும் “பூனை குறுக்கால போனால் போகிற காரியம் சரிவராது” என்று  சொல்லுகிறார்கள்.அது,உண்மையில்  பூனை பயத்தில் அல்லது ஏதாவது ஒன்றை பிடிக்க ஓடுகிறது. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்.பூனை குறுக்கே சென்றால் அது எலிக்குத் தானே  கெட்டகாலம் ஆனால் இந்த மனிதனோ தனக்குக் கெட்டகாலம் என்று நம்புகிறானே.உங்களுக்கு வேடிக்கையாக இல்லையா?  

இப்ப இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே "தும்மலை"[sneeze]ப்பற்றி வள்ளுவர் கூறுவதை கேளுங்கள் : 

"நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும்"- குறள் 1203

தும்மல் வருவது போலிருந்து வாராமல் அடங்குகின்றதே! என் காதலர் என்னை நினைப்பவர் போலிருந்து நினையாமல் விடுகின்றாரோ?.விக்கலும்[hiccough] அப்படியே. அவரைப்பற்றி யாரோ கதைக்கிறார்கள் அல்லது நினைக்கிறார்கள் என்பார்கள்.இப்படி சொல்வதன் மூலம் தூர வசிப்பவர் ஒருவரின் அல்லது தூர பயணம் செய்துகொண்டு இருப்பவர் ஒருவரின் ஞாபகத்தை வைத்திருப்பதற்கு உதவும் என்பதாலே.ஆனால் நாளடைவில் அது மூட நம்பிக்கையாக மாறிவிட்டது.

"சுவரில் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஏணியின் கீழாக நடப்பது கெட்டநிகழ்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும்"என்பதும் அப்படியே.அதாவது ஏணியின் கீழாக நடக்கும் போது தவறுதலாக ஏணியை தட்டிவிட்டால் மேல் இருப்பவர் அல்லது அவர் வைத்திருக்கும் ஆயுதங்கள் கை நழுவி,கீழால் நடப்பவரின் மேல் விழலாம் என்பதால் ஆகும்.இது ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனையே.ஆனால் நாளடைவில் அதுவும் மூட நம்பிக்கையாக மாறிவிட்டது. அவ்வளவுதான்!

"மரத்தில் பேய் வசிக்கிறது என்பது ஏறக்குறைய எல்லா நாடுகளிலும் நம்பிக்கையாக இருந்திருக்கிறது." 

பேய் பற்றிய நம்பிக்கைகள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக இருந்து வருகின்றன.சுடுகாட்டில் பேய் மகள் இருப்பாள் என்றும் சுடுகாட்டிற்குப் போனால்,அதைத் திரும்பிப் பார்க்காமல் வர வேண்டும் என்றும், போர்க்களத்தில் காயமடைந்து உயிர் நீக்கப் போகும் வீரர்களைச் சுற்றிப் பேய்கள் நிற்கும் என்றும் தமிழர்கள் நம்பினார்கள். கலிங்கத்துப்பரணி முதலிய பரணி வகை இலக்கியங்களில் இவை பற்றிய செய்திகள் நிறைய உள்ளன. சங்ககால நூல்களில் புறம் 356, 363 குறுந்தொகை 231 முதலிய பாடல்கள் இக் கருத்தை வலியுறுத்துகின்றன.பேயும் தீய சக்திகளும் தாக்காமல் தடுக்க ஐயவி எனப்படும் வெண் கடுகை[White mustard?]  நெருப்பில் இட வேண்டும், மணி அடிக்க வேண்டும், வேப்பிலையைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பன போன்ற தகவல்களை அரிசில் கிழாரும் (புறம் 281), வெள்ளி மாறனாரும் (புறம் 296) தருகின்றனர்

"வேப்பமர உச்சியில் நின்னு
பேயொண்ணு ஆடுதுன்னு
விளையாடப் போகும் போது
சொல்லி வைப்பாங்க - உன்
வீரத்தைக் கொழுந்திலேயே
கிள்ளி வைப்பாங்க
வேலையற்ற வீணர்களின்
மூளையற்ற வார்த்தைகளை
வேடிக்கையாகக் கூட
நம்பி விடாதே - நீ
வீட்டுக்குள்ளே பயந்து கிடந்து
வெம்பி விடாதே - நீ
வெம்பி விடாதே"

[பட்டுகோட்டை கல்யாணசுந்தரம்
படம்: அரசிளங்குமரி, 1957] 

இவை எல்லாத்தையும் விட ,"பன்றியே" சகுனம் பார்த்ததாக ஒரு போடு போட்டுவிட்டார் பாண்டிய மன்னர் ஒருவர். எப்படி இருக்குது மூட நம்பிக்கை.இதோ அந்த சங்க கால பாடல்:

[புலவர் -உக்கிரப் பெருவழுதி]/( நற்றிணை - 98. (குறிஞ்சி)]:

"எய்ம் முள் அன்ன பரூஉ மயிர்எருத்தின்
செய்ம்மம் மேவல் சிறு கட் பன்றி
ஓங்கு மலை வியன் புனம் படீஇயர் வீங்கு பொறி
நூழை நுழையும் பொழுதில் தாழாது
பாங்கர்ப் பக்கத்துப் பல்லி பட்டென
மெல்லமெல்லப் பிறக்கே பெயர்ந்து தன்
கல் அளைப் பள்ளி வதியும் நாடன் ......"

[பொறி அமைக்கப்பட்ட புனத்தில்[மலைச்சார்பான கொல்லை] மேய்வதற்காகச் சிறிய கண்களைக் கொண்ட பன்றி ஒன்று வருகிறது. அது முள் போன்ற பிடரி மயிரைக் கொண்டிருந்தது.அது நுழையும் போது ஒரு குறித்த திசையிலிருந்து பல்லி கத்தியது.உடனே பன்றி நின்றது.ஏதோ ஒரு நுண் உணர்வு.அது திரும்பாமலேயே அப்படியே பின்னோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து சென்று அதன் பின்னர் தப்பிச்சென்று விட்டது.]

நம் நாட்டில் அறிவுக்குக் கொடுக்கும் இடத்தைவிட,உணர்வுக்கே மிகுதியான இடம் தருகின்றனர் .

எலியாஸ்  ஹோவே "["Elias Howe"]என்பவர்  ஒரு தையல் இயந்திரத்தை உருவாக்க மாதக் கணக்கில் முயன்று கொண்டிருந்தார்.அவர் நடுவில் ஒரு ஓட்டை உள்ள ஊசியை பயன்படுத்தி தைத்தார். ஆனால் தையல் சீக்கிரத்தில் பிரிந்தி விடுகின்றது. ஒரு நாள் அவர் கனவில் அவரைச் சுற்றி காட்டுமிராண்டிகள் நின்று கொண்டு ஈட்டி வேல்கம்புகளை சுழற்றி பயமுறுத்து வதை கண்டார்.அந்த எல்லா ஆயுதங்களின் முனைகளின் நடுவிலும் ஓட்டை இருந்தது.கனவில் இருந்து விழித்த அவர் தன் தையல் ஊசியில் முனையின் நடுவில் ஓட்டை உருவாக்கினார்.தையல் இயந்திரம் உருவாயிற்று.

ஆனால் நாம் இன்னும் கனவுக்கு பலனும் பரிகாரமும் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் .உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அவர்கள் தனது நறுக்குகள்[Snippets] ஒன்றில் சொல்லுகின்றார் ‘உன் கனவில் பாம்பு துரத்துகின்றது நீ ஓடுகின்றாய்! குறவன் கனவில் அவன் துரத்துகின்றான் பாம்பு ஓடுகின்றது” என்று 

நம்பிக்கை தவறில்லை அது மூடநம்பிக்கையாகமல் இருக்கும் வரை. அளவுக்கு அதிகமாக இதுபோல சிந்திக்கும் போது நம்பிக்கையே மூடநம்பிக்கைக்கு வழிவகுப்பதாக அமைகிறது!. 

அடுத்த அடுத்த இதழ்களில் தமிழரின் மூட நம்பிக்கைகளை ஒவ்வொன்றாக விபரமாக ,கூடியவரை தமிழ் இலக்கியத்தினதும் பழ மொழியினதும்  துணையுடன் பார்ப்போம்.

பகுதி/Part 02:தொடரும்{கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்}