சித்தர்கள் வகுத்த வியக்க வைக்கும் #தமிழ்_எண்ணியல்

தற்பொழுது நாம் பயன்படுத்தி வரும் எண்கள் இந்தோ-அரேபிக் (INDO-ARABIC) எண்கள். ஆனால் உலகின் மூத்த மொழியான தமிழ்மொழியில் சிறப்பு எழுத்துக்களால் எண்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒன்று முதல் பத்து வரை மட்டுமின்றி நூறு, ஆயிரம் ஆகியவற்றுக்கும் தனி எழுத்துகள் பயன்பட்டிருந்தன.

கோடி, பத்து கோடி, நூறு கோடி, ஆயிரம் கோடி, இலட்சம் கோடி, கோடி கோடிக்கும் தமிழ் எண்கள் உள்ளன என்பது தமிழின் எண்ணியல் வலிமையை காட்டுகிறது. தமிழர்கள் உலகம் வியக்கும் கணக்கியலை அக்காலத்திலேயே பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகி உள்ளது.

இந்து-அரேபிக் (INDO-ARABIC), ரோமன்(ROMAN) எண்களை பற்றி சொல்லிக்கொடுத்த நம் கல்வி, தமிழ் எண்களை பற்றி சொல்லிக்கொடுக்க தவறிவிட்டது.


சித்தர்கள் வகுத்த தமிழ் எண் வடிவங்கள்....!!!!

* ௧ = 1

* ௨ = 2

* ௩ = 3

* ௪ = 4

* ௫ = 5

* ௬ = 6

* ௭ = 7

* ௮ = 8

* ௯ = 9

* ௰ = 10

* ௰௧ = 11

* ௰௨ = 12

* ௰௩ = 13

* ௰௪ = 14

* ௰௫ = 15

* ௰௬ = 16

* ௰௭ = 17

* ௰௮ = 18

* ௰௯ = 19

* ௨௰ = 20

* ௱ = 100

* ௱௫௰௬ = 156

* ௨௱ = 200

* ௩௱ = 300

* ௲ = 1000

* ௲௧ = 1001

* ௲௪௰ = 1040

* ௮௲ = 8000

* ௰௲ = 10,000

* ௭௰௲ = 70,000

* ௯௰௲ = 90,000

* ௱௲ = 100,000 (lakh)

* ௮௱௲ = 800,000

* ௰௱௲ = 1,000,000 (10 lakhs)

* ௯௰௱௲ = 9,000,000

* ௱௱௲ = 10,000,000 (crore)

* ௰௱௱௲ = 100,000,000 (10 crore)

* ௱௱௱௲ = 1,000,000,000 (100 crore)

* ௲௱௱௲ = 10,000,000,000 (thousand crore)

* ௰௲௱௱௲ = 100,000,000,000 (10 thousandcrore)

* ௱௲௱௱௲ = 1,000,000,000,000 (lakh crore)

* ௱௱௲௱௱௲ = 100,000,000,000,000 (crorecrore)

தமிழ் எண்வரிசையும் அளவீட்டு முறைகளும்...!!!

ஏறுமுகஎண்கள்...

1 = ஒன்று -one

10 = பத்து -ten

100 = நூறு -hundred

1000 = ஆயிரம் -thousand

10000 = பத்தாயிரம் -ten thousand

100000 = நூறாயிரம் -hundred thousand

1000000 = பத்துநூறாயிரம் - one million

10000000 = கோடி -ten million

100000000 = அற்புதம் -hundred million

1000000000 = நிகர்புதம் - one billion

10000000000 = கும்பம் -ten billion

100000000000 = கணம் -hundred billion

1000000000000 = கற்பம் -one trillion

10000000000000 = நிகற்பம் -ten trillion

100000000000000 = பதுமம் -hundred trillion

1000000000000000 = சங்கம் -one zillion

10000000000000000 = வெல்லம் -ten zillion

100000000000000000 = அன்னியம் -hundred zillion

1000000000000000000 = அர்த்தம் -?

10000000000000000000 = பரார்த்தம் —?

100000000000000000000 = பூரியம் -?

1000000000000000000000 = முக்கோடி -?

10000000000000000000000 = மஹாயுகம் -????????????????

இறங்குமுகஎண்கள்

         *****************

1 - ஒன்று

3/4 - முக்கால்

1/2 - அரை கால்

1/4 - கால்

1/5 - நாலுமா

3/16 - மூன்று வீசம்

3/20 - மூன்றுமா

1/8 - அரைக்கால்

1/10 - இருமா

1/16 - மாகாணி(வீசம்)

1/20 - ஒருமா

3/64 - முக்கால்வீசம்

3/80 - முக்காணி

1/32 - அரைவீசம்

1/40 - அரைமா

1/64 - கால் வீசம்

1/80 - காணி

3/320 - அரைக்காணி முந்திரி

1/160 - அரைக்காணி

1/320 - முந்திரி

1/102400 - கீழ்முந்திரி

1/2150400 - இம்மி

1/23654400 - மும்மி

1/165580800 - அணு --> ≈ 6,0393476E-9 --> ≈ nano = 0.000000001

1/1490227200 - குணம்

1/7451136000 - பந்தம்

1/44706816000 - பாகம்

1/312947712000 - விந்தம்

1/5320111104000 - நாகவிந்தம்

1/74481555456000 - சிந்தை

1/489631109120000 - கதிர்முனை

1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி

1/575114661888000000 - வெள்ளம்

1/57511466188800000000 - நுண்மணல்

1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்

அளவைகள்

 ----------------

நீட்டலளவு

       **********

10 கோன் - 1 நுண்ணணு

10 நுண்ணணு - 1 அணு ==> 10 Ångströms = 1 nanometer ?!!

8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்

8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு

8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி

8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்

8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு

8 சிறுகடுகு - 1 எள்

8 எள் - 1 நெல்

8 நெல் - 1 விரல்

12 விரல் - 1 சாண்

2 சாண் - 1 முழம்

4 முழம் - 1 பாகம்

6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)

4 காதம் - 1 யோசனை

பொன்நிறுத்தல்

        ************

4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி

2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி

2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை

5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு

8 பணவெடை - 1 வராகனெடை

4 கழஞ்சு - 1 கஃசு

4 கஃசு - 1 பலம்

பண்டங்கள் நிறுத்தல்...

32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை

10 வராகனெடை - 1 பலம்

40 பலம் - 1 வீசை

6 வீசை - 1 தூலாம்

8 வீசை - 1 மணங்கு

20 மணங்கு - 1 பாரம்

முகத்தல் அளவு

           *************

5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு

2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு

2 உழக்கு - 1 உரி

2 உரி - 1 படி

8 படி - 1 மரக்கால்

2 குறுணி - 1 பதக்கு

2 பதக்கு - 1 தூணி

பெய்தல் அளவு

      *************

300 நெல் - 1 செவிடு

5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு

2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு

2 உழக்கு - 1 உரி

2 உரி - 1 படி

8 படி - 1 மரக்கால்

2 குறுணி - 1 பதக்கு

2 பதக்கு - 1 தூணி

5 மரக்கால் - 1 பறை

80 பறை - 1 கரிசை

96 படி - 1 கலம்

120 படி - 1 பொதி.

👆படித்ததில் பிடித்தது👆

நன்று நல்கும் சித்தரின் நான்கு நாலடி / 03


சிவவாக்கியம் -026
 
வீடெடுத்து வேள்வி செய்து மெய்யினோடுபொய்யுமாய்
மாடு மக்கள் பெண்டீர் சுற்றம் என்றிருக்கும் மாந்தர்காள்
நாடு பெற்ற நடுவர் கையில் ஓலை வந்து அழைத்திடில்
ஓடு பெற்ற அவ்விளை பெறாது காண் இவ்வுடலமே.

மெய்யாகிய வீட்டை அறியாது பொய்யான வாழ்வை நம்பி, புது வீட்டைக் கட்டி வேள்விகள், செய்து புது மனை புகுவிழா நடத்தி, மாடு மக்கள் மனைவி சொந்தம் பந்தம் என அனைவரோடும் எப்போதும் இப்படியே இருப்போம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனிதர்களே! நல்லது கேட்டது என்பதை நடுவாக இருந்து தீர்ப்பளிக்கும் இறைவனின் இறுதி ஓலை எமன் கையில் கிடைத்து இவ்வுயிரை கொண்டு போனால் மண்ணால் செய்த ஓடு பெரும் விலை கூட பெறாது ஒரு காசுக்கும் உதவாது இவ்வுடம்பு என்பதனைக் கண்டு அறிந்து உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஆதலின் இவ்வுடலில் ஈசன் இருக்கும்போதே அவனை உங்களில் கண்டுணர்ந்து தியானியுங்கள்.

சிவவாக்கியம் -027

ஓடம் உள்ள போதலோ ஓடியே உலாவலாம்
ஓடம உள்ள போதலோ உறுதி பண்ணிக் கொள்ளலாம்
ஓடமும் உடைந்த பொது ஒப்பிலாத வெளியிலே
ஆடுமில்லை கோலுமில்லை யாருமில்லையானதே

ஒடமாகிய இவ்வுடம்பு இருந்தால்தான் அங்கும் இங்கும் ஓடி உலவலாம். இந்த உடம்பில்தான் உயிர் உள்ளது என்பதையும் அதிலேதான் இறைவன் இருக்கின்றான் என்பதையும் அறிந்து பிராணாயாமம், வாசியோகம், தியானம், தவம் போன்றவைகளை அறிந்து புரிந்து இவ்வுடம்பை உறுதியான கல்பதேகமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம். இதை உணராது இவ்வுடலை விட்டு உயிர்போய் ஆகாயத்தில் மறைந்து விட்டால் அப்போது இவ்வுடலில் ஆடிக் கொண்டிருந்த உயிரும் இல்லை. அதனை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த ஈசனும் இல்லை என்றாகி தம மனைவி மக்களோ, சொந்த பந்தங்களோ, யாரும் இல்லாது போய்விடும். ஆகவே இவ்வுடம்பில் உயிர் இருக்கும் பொழுதே இறைவனை அறிந்து தியானம் செய்யுங்கள். பிறவிப் பெருங்கடலை கடந்து கரை சேரலாம்.

சிவவாக்கியம் -029

பண்டுநான் பறித்து எறிந்த பன்மலர்களை எத்தனை?
பாழிலே செபித்துவிட்ட மந்திரங்கள் எத்தனை?
மிண்டனாய்த் திரிந்தபோது இரைத்தநீர்கள் எத்தனை?
மீளவும் சிவாலயங்கள் சூழவந்தது எத்தனை?

தன் வாழ் நாளில் முன்பு வீணாய்ப் பறித்து எறிந்த பன்வகை மலர்கள் எத்தனையோ? மற்றவரை பாழாக்குவதற்கு செபித்துவிட்ட மந்திரங்கள் எத்தனையோ? இளைஞனாய் திமிரெடுத்து திரிந்தபோது சிற்றின்பத்தில் இரைத்த நீர்கள் எத்தனையோ? இம்மாதிரி செய்ய தகாதவைகளை செய்து இதனால் ஏற்பட்ட பாவங்கள் அகல சுற்றி வந்த சிவாலயங்கள் எத்தனையோ என்பதை உணர்ந்தறியுங்கள்.

சிவவாக்கியம் -030

அண்டர்கோன் இருப்பிடம் அறிந்து உணர்ந்த ஞானிகள்
பண்டரிந்த பான்மை தன்னை யார் அறிய வல்லரோ?
விண்டவேதப் பொருளை அன்றி வேறு கூற வகையிலா
கண்டகோயில் தெய்வமென்று கைஎடுப்பது இல்லையே

அண்டங்கள் யாவினுக்கும் அரசனான ஈசனை, அவன் கோனாக அமர்ந்து தனக்குள் ஆட்சி செய்யும் இடம் இதுவென அறிந்து, உணர்ந்த ஞானிகள் அவனையே அறிவதற்காக பட்ட பாட்டினையும், இழந்த பொருளையும், அலைந்த அனுபவங்களையும், அலைந்து தேடியதையும் யாராவது அறிய முடியுமா? வேதங்கள் வெளிப்படுத்தும் மெய்ப் பொருளை ஈசனாக அறிந்தவர்கள் தனக்குள்ளே இறைவனைக் கண்டு கண்ட அதே தெய்வம் என உணர்ந்தவர்கள் காணுகின்ற கோயில்களில் எல்லாம் தெய்வம் இருப்பதாக எண்ணி கைதொழ மாட்டார்கள்.
[தொடரும்]

-அன்புடன் கே எம் தர்மா

"அன்பு நெஞ்சே அரவணைத்த கையே"[மனைவியை/தாயை இழந்து துடிக்கும் ஒரு குடும்பத்தின் ஓலம்]
"அன்பு நெஞ்சே அரவணைத்த கையே

அயராத கண்ணே அலைந்த காலே

ஆத்திரம் ஏனோ ஆவேசம் ஏனோ

ஆரிடமும் சொல்லாமல் போனது ஏனோ?"


"இருப்பாய் என்று இறுமாப்பு கொண்டோம்

இருளில் இன்று மருண்டு துடிக்கிறோம்

ஈன்ற கன்றுகள் இளைத்து வாடுகின்றன

ஈழ மண்ணின் இளைய மகளே? "


"உருவம் சுவரில் தீபத்துடன் தொங்குது

உயிர்கள் இருந்தும் பிணமாய் நடக்கிறோம்

ஊர்கள் மாறி வாரிசு வாழ்கின்றன

ஊமையாய் ஊனமாய் எதோ வாழ்கிறோம்? "


"எண்ணம் செயல் எல்லாம் நீயே

எங்கள் வீட்டு ஆண்டவனும் நீயே

ஏக்கம் தவிப்பு சுடுகுது எம்மை

ஏமாற்றம் தந்து பிரிந்தது ஏனோ?"


"ஐந்து பேராய் ஒன்றாய் இருந்தோம்

ஐயம் கொண்டு ஓடியது ஏனோ

ஒடிந்து போனோம் ஆடிப் போனோம்

ஒழிந்தது ஏனோ அழிந்தது ஏனோ?"


"ஓயாத அலையே ஓங்கார தீபமே

ஓரமாய் ஒதுங்கி அணைந்தது ஏனோ

ஔவை வழியில் பிரிவை பாடுகிறேன்

ஔதடம் உண்டோ இவளுக்கு பராபரமே?"

[கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்]