திருக்குறள்... -/62/-ஆள்வினை உடைமை


திருக்குறள் தொடர்கிறது


62. ஆள்வினை உடைமை

குறள் 611:

அருமை உடைத்தென் றசாவாமை வேண்டும்பெருமை முயற்சி தரும்.

மு.வ உரை:

இது செய்வதற்கு அருமையாகாது என்று சோர்வுறாமல் இருக்க வேண்டும், அதைச் செய்வதற்க்குத் தக்க பெருமையை முயற்சி உண்டாக்கும்,

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நம்மால் இதைச் செய்யமுடியாது என்று மனம் தளரக்கூடாது. அதைச் செய்து முடிக்கும் ஆற்றலை முயற்சி தரும்.

கலைஞர் உரை:

நம்மால் முடியுமா என்று மனத்தளர்ச்சி அடையாமல், முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்தால் அதுவே பெரிய வலிமையாக அமையும்.

English Explanation:

Yield not to the feebleness which says, "this is too difficult to be done"; labour will give the greatness (of mind) which is necessary (to do it).

 

குறள் 612:

வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறைதீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன் றுலகு.

மு.வ உரை:

தொழிலாகிய குறையைச் செய்யாமல் கைவிட்டவரை உலகம் கைவிடும், ஆகையால் தொழில் முயற்சி இல்லாதிருத்தலை ஒழிக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒரு செயலைச் செய்யும்போதே, அதைத் தொடர்ந்து செய்வது கடினம் என எண்ணிச் செய்யாது விட்டுவிடாதே. அவ்வாறு விட்டுவிடுபவரை இந்த உலகமும் விட்டுவிடும்.

கலைஞர் உரை:

எந்தச் செயலில் ஈடுபட்டாலும் அதனை முழுமையாகச் செய்து முடிக்க வேண்டும் இல்லையேல் அரைக்கிணறு தாண்டிய கதையாகி விடும்.

English Explanation:

Take care not to give up exertion in the midst of a work; the world will abandon those who abandon their unfinished work.

 

குறள் 613:

தாளாண்மை என்னுந் தகைமைக்கண் தங்கிற்றேவேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.

மு.வ உரை:

பிறர்க்கு உதவிசெய்தல் என்னும் மேம்பட்ட நிலைமை முயற்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற உயர்ந்த பண்பில் நிலைத்திருக்கின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முயற்சி எனப்படும் உயர்ந்த குணத்தில்தான் பிறர்க்கு உதவுதல் என்னும் மேன்மை, நிலைபெற்றிருக்கிறது.

கலைஞர் உரை:

பிறருக்கு உதவி புரியும் பெருமித உணர்வு, விடா முயற்சி மேற்கொள்ளக்கூடிய உயர்ந்த இயல்புடையவர்களிடம் நிலை பெற்றிருக்கும்.

English Explanation:

The lustre of munificence will dwell only with the dignity of laboriousness or efforts.

 

குறள் 614:

தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகைவாளாண்மை போலக் கெடும்.

மு.வ உரை:

முயற்சி இல்லாதவன் உதவிசெய்பவனாக இருத்தல், பேடி தன் கையில் வாளை எடுத்தும் ஆளும் தன்மைபோல் நிறைவேறாமல் போகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முயற்சி இல்லாதவன், பிறர்க்கு உதவுவேன் என்பது, படை கண்டு நடுங்கும் பேடி, களத்துள் நின்று தன் கை வாளைச் சுழற்றுதல் போல ஒரு பயனும் இல்லாமல் போகும்.

கலைஞர் உரை:

ஊக்கமில்லாதவர் உதவியாளராக இருப்பதற்கும், ஒரு பேடி, கையிலே வாள்தூக்கி வீசுவதற்கும் வேறுபாடு ஒன்றுமில்லை.

English Explanation:

The liberality of him, who does not labour, will fail, like the manliness of a hermaphrodite, who has a sword in its hand.

 

குறள் 615:

இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.

மு.வ உரை:

தன் இன்பத்தை விரும்பாதவனாய் மேற்க்கொண்டச் செயலை முடிக்க விரும்புகிறவன், தன் சுற்றத்தாரின் துன்பத்தைப் போக்கித் தாங்குகின்ற தூண் ஆவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இன்பத்தை விரும்பாதவனாய்ச் செயல் செய்வதையே விரும்புபவன், தன் உறவும் நட்புமாகிய பாரத்தின் துன்பத்தைப் போக்கி, அதைத் தாங்கும் தூண் ஆவான்.

கலைஞர் உரை:

தன்னலம் விரும்பாமல், தான் மேற்கொண்ட செயலை நிறைவேற்ற விரும்புகின்றவன் தன்னைச் சூழ்ந்துள்ள சுற்றத்தார், நண்பர்கள், நாட்டு மக்கள் ஆகிய அனைவரின் துன்பம் துடைத்து, அவர்களைத் தாங்குகிற தூணாவான்.

English Explanation:

He who desires not pleasure, but desires labour, will be a pillar to sustain his relations, wiping away their sorrows.

 

குறள் 616:

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை

இன்மை புகுத்தி விடும்.

மு.வ உரை:

முயற்சி ஒருவனுக்குச் செல்வத்தைப் பெருகச் செய்யும், முயற்சி இல்லாதிருத்தல் அவனுக்கு வறுமையைச் சேர்த்துவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முயற்சி செல்வத்தைச் சேர்க்கும்; முயலாமல் இருப்பது வறுமைக்குள் சேர்ந்து விடும்.

கலைஞர் உரை:

முயற்சி இல்லாமல் எதுவும் இல்லை முயற்சிதான் சிறப்பான செயல்பாடுகளுக்குக் காரணமாக அமையும்.

English Explanation:

Labour will produce wealth; idleness will bring poverty.

 

குறள் 617:

மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்

தாளுளாள் தாமரையி னாள்.

மு.வ உரை:

ஒருவனுடைய சோம்பலில் கரிய மூதேவி வாழ்கின்றாள், சோம்பல் இல்லாதவனுடைய முயற்சியிலே திருமகள் வாழ்கின்றாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சோம்பி இருப்பவனிடம் மூதேவி தங்குவான். சோம்பாதவனின் முயற்சியில் திருமகள் தங்குவாள் என்பர்.

கலைஞர் உரை:

திருமகள், மூதேவி எனப்படும் சொற்கள் முறையே முயற்சியில் ஊக்கமுடையவரையும், முயற்சியில் ஊக்கமற்ற சோம்பேறியையும் சுட்டிக் காட்டிப் பயன்படுவனவாகும்.

English Explanation:

They say that the black Mudevi (the goddess of adversity) dwells with laziness, and the Latchmi (the goddess of prosperity) dwells with the labour of the industrious.

 

குறள் 618:

பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன் றறிவறிந்

தாள்வினை இன்மை பழி.

மு.வ உரை:

நன்மை விளைவிக்கும் ஊழ் இல்லாதிருத்தல் யார்க்கும் பழி அன்று, அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து முயற்சி செய்யாதிருத்தலே பழி.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உடல் உறுப்பு, செயலற்று இருப்பது குறை ஆகாது. அறிய வேண்டியவதை அறிந்து முயற்சி செய்யாது இருப்பதே குறை.

கலைஞர் உரை:

விதிப்பயனால் பழி ஏற்படும் என்பது தவறு, அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து செயல்படாமல் இருப்பதே பெரும்பழியாகும்.

English Explanation:

Adverse fate is no disgrace to any one; to be without exertion and without knowing what should be known, is disgrace

 

குறள் 619:

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்

மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.

மு.வ உரை:

ஊழியின் காரணத்தால் ஒரு செயல் செய்ய முடியாமல் போகுமாயினும், முயற்சி தன் உடம்பு வருந்திய வருத்தத்தின் கூலியையாவது கொடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

விதி நமக்கு உதவ முடியாது போனாலும், முயற்சி நம் உடல் உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலனைத் தரும்.

கலைஞர் உரை:

கடவுளே என்று கூவி அழைப்பதால் நடக்காத காரியம் ஒருவர் முயற்சியுடன் உழைக்கும் போது அந்த உழைப்புக் கேற்ற வெற்றியைத் தரும்.

English Explanation:

Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield its reward.

 

குறள் 620:

ஊழையும் உப்பக்கங் காண்பர் உலைவின்றித்தாழா துஞற்று பவர்.

மு.வ உரை:

சோர்வு இல்லாமல் முயற்சியில் குறைவு இல்லாமல் முயல்கின்றவர்,(செயலுக்கு இடையூறாக வரும்)ஊழையும் ஒரு காலத்தில் தோல்வியுறச் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மனம் தளராமல் இடைவிடாது முயற்சி செய்பவர், விதியையும் புறமுதுகு காட்டக் காண்பர்.

கலைஞர் உரை:

``ஊழ்'' என்பது வெல்ல முடியாத ஒன்று என்பார்கள் சோர்வில்லாமல் முயற்சி மேற்கொள்பவர்கள் அந்த ஊழையும் தோல்வி அடையச் செய்வார்கள்.

English Explanation:

They who labour on, without fear and without fainting will see even fate (put) behind their back.

திருக்குறள் அடுத்த வாரம் தொடரும்….

✬✬அடுத்த பகுதியை வாசிக்க ... அழுத்துக...

 

✬✬ஆரம்பத்திலிருந்து வாசிக்க...அழுத்துக

Theebam.com: திருக்குறள்/01/ : கடவுள் வாழ்த்து

விவாகாரத்தோ!!!

துள்ளி விளையாடும்

பள்ளிச்  சண்டையில்

உன்கூட கோவம் என்று

இருவிரலால் வெட்டிக்காட்டி

வன்வார்த்தைகூட  இலாது

வாய் பொத்தியன்று

சில மணிகள் கடந்தாலும்

சின்ன சிரிப்புடனே

தோளில் கைவைத்து

தோன்றிய பகைமறந்து

உறவாடிய

பிஞ்சு மனங்களெங்கே!

 

பெற்றவர் ஆதரவில்

உற்றாரின் கண்தங்கி

உதாரண மனிதர்களாய்

வளர்ந்த பிள்ளைகளா!

 

அக்கா  அடித்தாலும்

அண்ணன் உதைத்தாலும்

மாமன் முறைத்தாலும்

மாமி குறைத்தாலும்

அவர்கள்

மனசு  கோலாமல்

நடந்த பிள்ளைகளா!

 

திருமணம் கண்டபின்

திரும்பிய திசையெங்கும்

கண்டிடும் உறவுகள்மேல்

அரும்பிடும் வெறுப்புகள்

திரும்பிடும் துணைமேல்

கொண்டிடும் விவாகாரத்தோ!!!

 

ஆக்கம்:செ.மனுவேந்தன்

Sales Girl -குறும்படம்

 Tamil Short Film 


படித்துவிட்டு சேலைக்கடையில் தொழில் புரியும் பெண்களின் வலிகள் நிறைந்த கதை.

.📽பதிவு:செ .மனுவேந்தன் 

 

விஞ்ஞானம் வழங்கும் விந்தை

அறிவியல்=விஞ்ஞானம்

🚽கழிப்பறை- fப்ளஷ்


மேற்கத்திய பாணி கழிப்பறையைப் பயன்படுத்தும்போது மூடியை மூடாமல் fப்ளஷ் செய்வதால் நுண்ணிய கிருமிகள் வெளியே பரவும் அபாயம் இருப்பதாக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கொலரடோ பல்கலை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். எனவே, மூடி போட்டுவிட்டு fப்ளஷ் செய்வதே சரியான முறை எனப் பரிந்துரைத்துள்ளனர்.

 

💊ஆஸ்ப்ரின்-புற்றுநோய்

சாதாரண வலி, காய்ச்சலுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படும் மருந்து ஆஸ்ப்ரின். 4 ஆண்டுகள் 238 நோயாளிகளை வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் இந்த மருந்து, பெருங்குடல் புற்றுநோய் ஏற்படுத்துவதை 11 சதவீதம் குறைப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த மருந்து, புற்றுநோய்க்கு எதிராகச் செயலாற்றும் செல்களைத் துாண்டிவிடுவதே இதற்குக் காரணம்.

 

🪴நரம்புகளை சரிசெய்யும் இயற்கை மருந்து

பலவிதமான நோய்களுக்கு இயற்கையிலேயே மருந்து உள்ளது என்று கூறுவர். இதற்கு மேலும் ஓர் ஆதாரம் கிடைத்து உள்ளது. நரம்பு மண்டலத்தில் பொதுவாக சேதமடைந்த நரம்புகள் தாங்களே தங்களைச் சரி செய்து கொள்ளும் இயல்பு உடையவை. ஆனால், அவை பழையபடி முழுமையான செயல்பாட்டிற்கு வருவதில்லை. இதற்குக் காரணம் சரி செய்ய உதவும் ஸ்சவான் (Schwann) செல்கள் மூன்று மாதங்கள் மட்டுமே சுறுசுறுப்பாகச் செயல்படுவதும், அதற்குப் பின் மந்தமடைவதுமே ஆகும்.

இதை சீர் செய்வதற்கான மருந்துகளை உருவாக்குவதற்கு, உலகளவில் விஞ்ஞானிகள் பல ஆய்வுகளை செய்து வந்தனர். தற்போது ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த கோலோன் பல்கலை விஞ்ஞானிகள் ப்ளஸ்ட் திஸ்டில் (Blessed thistle) எனும் ஒருவகைச் செடியிலிருந்து எடுக்கப்படும் சிநிசின் (Cnicin) எனப்படும் மருந்து இதற்குத் தீர்வாக அமையும் என்று கண்டறிந்துள்ளனர்.

மத்தியத் தரைக்கடல் பகுதிகளில் வளரும் இந்தச் செடி, பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் வயிற்று வலி உள்ளிட்ட நோய்களுக்கு மருந்தாகப் பயன்பட்டு வருகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளில் 'நுரையீரல் பாதிப்பு உள்ளிட்ட சில நோய்களைச் சரிசெய்ய' இந்த மருந்து உதவும் என்று நவீன விஞ்ஞானம் கண்டறிந்தது.

செயற்கையாக ஆய்வுக்கூடத்தில் வளர்க்கப்பட்ட மனித, விலங்கு திசுக்கள் மீது சிநிசின் மருந்தைச் செலுத்தி ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

இதில் நல்ல முடிவு தெரிந்தது. எலி, முயல் உள்ளிட்ட உயிரினங்கள் மீது செலுத்தியதிலும் நரம்பு பாதிப்பு சரியாவதில் நல்ல முன்னேற்றம் தெரிந்தது. நியூரான் எனப்படும் நரம்பு செல்களின் முடிவில் ஆக்ஸான் எனும் நார் போன்ற அமைப்பு காணப்படும். இந்தகைய ஆக்ஸான் வளர்ச்சியை இந்த மருந்து ஊக்குவிக்கிறது. விரைவில் இது பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள்.

 

🐄பசுவின் பால் தரும் தீர்வு

ஒரு நோய்க்கு பொதுவாக பலவித முறைகளில் மருந்து தரலாம். ஊசி மூலம் செலுத்துவது ஒருமுறை என்றால், வாய்வழியாகத் தருவது இன்னொருமுறை. வாய் வழியே தருவது தான் சுலபமான, அதிகம் செலவில்லாத முறை.

ஆனால், இதில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், மருந்து செரிமான மண்டலத்தின் கடுமையான ரசாயன சூழலைக் கடந்து சென்று, குறிப்பிட்ட உடல் உறுப்பைச் சேருவதற்குள் அதன் தன்மை மாறி, வலு குறைந்துவிடக் கூடும். இதற்காகத் தான் ஊசி மூலமான மருந்து தரும் முறை பின்பற்றப்படுகிறது. குறிப்பாக ஆர்.என்.., தொடர்புடைய மருந்துகள் ஊசி மூலம் மட்டுமே தரப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில் தான் பசுவின் பாலில் உள்ள ஒருவித நானோ பொருளான எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலார் வெசிகிள்ஸ், ஆர்.என்.. மருந்துகளை வாய்வழியாகத் தர உதவி செய்யும் என இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த கிங்ஸ் கல்லுாரி ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்து ள்ளனர்.

'எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் வெசிகிள்ஸ்' என்பவை குறிப்பிட்ட செல்லுக்கு புரதம், கொழுப்பு, ஆர்.என்.., முதலியவற்றை அனுப்ப உதவுபவை.

இவற்றைச் சுற்றி கொழுப்புப் படலம் இருப்பதால், உடலுக்குள் உள்ள அமிலங்களால், இது பாதிக்கப்படுவதில்லை. இவை பசுவின் பாலிலும் உள்ளன. இவற்றின் மீது ஆர்.என்..,வை ஒட்ட வைத்து, குடல் அழற்சியால் பாதிக்கப்பட்ட எலிகள் மீது சோதித்துப் பார்த்தனர். எலிகளின் நோய் குணமாகத் துவங்கியது.

விரைவில் இந்த முறை மனிதர்களின் நோய் சிகிச்சையில் பயன்படும். பசுவின் பாலைப் பெரும்பாலான மனிதர்கள் பருகுவதால் எந்த வித ஒவ்வாமையும் ஏற்படுத்தாது என்பது கூடுதல் சிறப்பு.

 

🐟மீனுக்கு கிடைத்த புது உணவு

மீன்கள் மிகவும் சத்தான உணவாக அறியப்படுகின்றன. உலகின் எல்லா நாடுகளிலும் மீன்களை விரும்பி உண்கின்றனர். இந்தத் தேவையை ஈடுசெய்ய பண்ணைகளில் மீன்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன.

இவற்றுக்கு சத்தான உணவைத் தந்தால் தான் நன்றாக வளரும். குறிப்பாகப் புரதம் அதிகளவில் தேவை. இதற்காகப் பிற மீன் இனங்கள் பிடிக்கப்பட்டு உணவாக்கப்படுகின்றன.

இதனால், அந்த மீன் இனங்கள் அழிகின்றன. மீன்களுக்கு மாற்றாக புரதங்களை உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிரிகளைச் சிலர் பயன்படுத்துகின்றனர். இவ்வாறு நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பது அதிக செலவும், கவனமும் தேவைப்படுவதாக உள்ளது.

இயற்கையாகவே புரத உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்ட பொருளை, ஆய்வாளர்கள் தேடிக் கொண்டு இருந்தனர்.

 

சிங்கப்பூரில் உள்ள என்.டி.யூ. பல்கலை, சோயா தயாரிப்பில் உருவாகும் கழிவுநீரில் இத்தகைய நுண்ணுயிரிகள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தனர்.

குறைவான பிராணவாயு அளவில், 30 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில் நுண்ணுயிரிகள், இந்த நீரில் பல்கிப் பெருகின. புரதங்களை உற்பத்தி செய்தன. ஒரு பகுதி மீன்களுக்கு சாதாரண மீன் உணவையும், மற்றொரு பகுதி மீன்களுக்கு இந்தப் புரதத்தையும் ஆய்வாளர்கள் கொடுத்து வந்தனர்.

மீன் உணவில் கிடைக்கும் அதே சத்துகள், சோயா நீரிலும் கிடைப்பதை உறுதி செய்தனர். வீணாகும் சோயா நீரை ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவாக மாற்றியது அறிவியல் உலகில் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது.

 

தொகுப்பு:மனுவேந்தன்-செ