"ஆண்டாள் மாலையில் வண்டுகள் மேயுது"


[கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம் ]

தைவரல்: -  கையால் அழுத்துதல், வருடுதல், தடவுதல்

 


0 comments:

Post a Comment