சிந்தனை ஒளி

உண்மை சில நேரங்களில் உறங்கும்
ஆனால்,அது விழித்துக் கொள்ளும்போது
தீமைகளுக்கு பெரும் சேதம் ஏற்படும்.

1 comments: