ப‌தறவைக்கும் பாம்புகள்--வியப்பூட்டும் சில விஷயங்கள்!


சில பாம்புகள் இரண்டு வருடங்கள்வரை உணவில்லா மல் உயிர்வாழுமாம், காற்றை தின்று உயிர் வாழும் பாம்பு எனசொல்கிறார்களே அவ்வகை பாம்புதான் இ து!  பிரேசிலில் உள்ள ஒரு தீவிற்கு பொதுமக்கள் செல்ல தடை விதித்திருக்கிறார்கள். அங்கே ஒரு சதுரமீட்டருக்கு 5 பாம்புகள் வீதம் உள்ளனவாம்!  உலகம் முழுவதும், ஒரு வருடத்திற்கு பாம்பு கடி த்து,  1 லட்சம் மக்கள் வரை இறக்கிறார்களாம்.
.....................................................................................
ஆச்சரியமான செய்தி :    2 தலை உள்ள சில பாம்புகள் இருக்கின்றன. அவை உணவிற்காக தங்களை தாங்களே அடித்துக் கொள்ளு மாம்..!  உலகில் அதிபயங்கரமான பாம்புகள் என வரை யறுக்கப்பட்ட முதல்  10 கொடிய பாம்புகள் அவுஸ்திரே லியாவில் இருக்கின்றனவாம்!
........................................................................... 

................................................................................
பாம்புகள் தங் கள் வாய்களை 150 டிகிரிவரை அகலமாக விரித்து க்கொள்ளுமாம்பாம்பின் வயிற்றிற்குள் ஒரு வித சக்தி வாய்ந்த அசிட் அமிலம் உள்ளதாம்.  Alka – Seltzer மருந்தை பாம்பிற்கு கொடுத்தால், வயிறு வெடித்து இறந்துவிடுமாம்
........................................... 
Titanoboa எனும் பாம்பு 60 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்து, அழிந்த இனம் ஆகும்! உலகில் நீள மான, பெரிய, எடைகூடிய பாம்பு இதுதான் என ஆராய் ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்மகுடி வாசிக்க பாம்பு நடனம் ஆடுகிறதே..  அது மகுடியின் சத்தத்திற்கு அல்ல . அதனசைவிற்கு! பாம்பிற்கு காதுகள் இல்லை!
..............................................

கடல் மூக்கு பாம்புஎன அழைக்கப்படும் ஒரு வகை பாம்பு உள்ளது.
அதன்ஒருதுளி விஷம் 3 பேர்களை கொ ல்லும் அளவிற்கு வீரியமானதாம்! பாம்புகளுக்கு நன்கு விரியக்கூடிய நெகிழ்வான தாடைகள் இயற்கையாக அமைந்துள்ளது. பாம்பு தன் தலையை விட பெரிய இரையை லாவகமாக விழு ங்குவதைதொலைக் காட்சிகளில் பார்த் திருப்பீர்கள்பாம்புகளுக்கு கண் இமை கள் இல்லைபாம்புகள் வாசத்தை உண ர்வதற்கு தங்கள் நாக்குகளை பயன்படுத்துகின்றன. அமெரிக்கர்களில் 51 சதவீதமானவர்கள் பாம்புக்குத்தான் அதிகமாக பயப்படுகிறார்கள். இந்த பேய் பிசாசு எல்லாம் அதன் பின்னே தான்!!
....................................................

0 comments:

Post a Comment