ஒளிர்வு-(16) பங்குனி த்திங்கள்-2012


தளத்தில்:சிந்தனை ஒளி,/பறுவதம்பாட்டி,/செய்-செய்யாதே!,/கனடாவில்........ /ஆராய்ச்சியாளரின்செய்திகள்,/தொழில்நுட்பம்,/உணவின்புதினம்,/யாழ்ப்பாணத்தார்,/மறுத்துச் சொல்லாமல்மறுக்கும்கலை,/கணிணிஉலகம்,/பாருக்குள் ஒரு நாடு….ஒரு பார்வை/சிரிக்க...சிரிக்க....சிரிப்பு வருது!,/சினிமா.
TO CONTACT-manuventhan@hotmail.com or theebam facebook  

0 comments:

Post a Comment