ஒளிர்வு-07

மூட நம்பிக்கைகளுக்கு முழுக்குப் போடுவோம்.
முழு மனிதனாகத் தலை நிமிர்வோம்.

0 comments:

Post a Comment