சிரிப்பை நிறுத்தினால் விரைவில் முதுமை/தனிமை அடைவீர்கள்
-எழுத்தாளர் அகணி(கனடா) அவர்களின் ''அன்புடைமை''  எனும் தொடர் கட்டுரையிலிருந்து....-:நன்றி.

0 comments:

Post a Comment