சூரியனுக்கு இத்தனை பெயர்களா?


கதிரவனை ஆதி தெய்வமாக கொண்டவர்கள் தமிழர்கள். அதனால் கதிரவனுக்கு பல பெயர்கள்யிட்டு வணங்கிவந்தனர். கதிரவன் பொருள்படும் சொற்கள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.


·         அகர்ம்மணி
·         அசிரன்
·         அசீதகரன்
·         அஞ்சிட்டன்
·         அஞ்சுமாலி
·         அஞ்சுமான்
·         அண்டயோனி
·         அம்சுமாலி
·         அம்பரமணி
·         அமிசு
·         அரி
·         அரியமா
·         அருக்கன்
·         அருணசாரதி
·         அருணன்
·         அலரி
·         அலரியோன்
·         அழலவன்
·         அழற்கதிர்
·         அனலி
·         ஆதபன்
·         ஆதவன்
·         ஆதித்தன்
·         ஆதித்தியன்
·         ஆம்பலரி
·         ஆயிரஞ்சோதி
·         ஆழ்வான்
·         இமபடி
·         இரவி
·         இருட்பகை
·         இருள்வலி
·         இளம்பரிதி
·         ஈரிலை
·         உடுப்பகை
·         உதயசூரியன்
·         உதயன்
·         உதயாதிபன்
·         எயிறிலி
·         எரிகதிர்
·         எல்
·         எல்லவன்
·         எல்லி
·         எல்லிநாதன்
·         எல்லிப்பகை
·         எல்லிமன்
·         எல்லியன்
·         எல்லினான்
·         எல்லு
·         எல்லோன்
·         எழுநாயிறு
·         என்றவன்
·         என்றூழ்
·         ஏழ்பரியோன்
·         ஒளியவன்
·         ககேசன்
·         ககேசுரன்
·         ககேந்திரன்
·         கஞ்சரன்
·         கடுங்கதிர்
·         கதிர்
·         கதிரவன்
·         கதிரோன்
·         கமலபாந்தி
·         கருமசாட்சி
·         கனலி
·         கனலோன்
·         காலைஞாயிறு
·         கிரகபதி
·         கிரணன்
·         கீசன்
·         குதபன்
·         கோபதி
·         சகசட்சு
·         சகசாட்சி
·         சண்டன்
·         சதாகதி
·         சம்பு
·         சயம்
·         சவிதா
·         சுசிந்தரன்
·         சுடரவன்
·         சுடரோன்
·         சுரன்
·         சுரோத்தமன்
·         சூதன்
·         சூரன்
·         சூரி
·         சூரியதேவன்
·         சூரியன்
·         செஞ்சுடர்
·         செஞ்ஞாயிறு
·         செம்பரிதி
·         செய்யவன்
·         செய்யோன்
·         சோமபந்து
·         சௌரன்
·         ஞாயிறு
·         தபன்
·         தபனன்
·         தரணியன்
·         தவனன்
·         தாமரைநாதன்
·         தாமன்
·         திவாகரன்
·         தினகரன்
·         தினநாதன்
·         தினமணி
·         துங்கீசன்
·         துலாதரன்
·         நாயிறு
·         பகலவன்
·         பகலோன்
·         பகவன்
·         பங்கயன்
·         பங்கயாசனன்
·         பசதன்
·         படுஞாயிறு
·         பதங்கன்
·         பதுமபந்து
·         பர்க்கன்
·         பரிதி
·         பனிப்பகை
·         பாது
·         பாமன்
·         பாலசூரியன்
·         பானு
·         பாஸ்கரன்
·         பிரபாகரன்
·         பிரமம்
·         பீது
·         புண்டாரம்
·         புலரி
·         பேநன்
·         பேரொளி
·         பேனன்
·         மணிமான்
·         மாலி
·         மிகிரன்
·         மித்திரன்
·         மிருதண்டன்
·         யமுனாசனகன்
·         வானவன்
·         விகங்கம்
·         விரோசனன்
·         விழுஞாயிறு
·         வெங்கதிர்
·         வெஞ்சுடர்
·         வெய்யவன்
·         வெய்யன்
·         வெய்யில்
·         வெய்யோன்
·         வெயிலோன்
·         வேதா
·         வைரோசனன்
·         வைரோசனி

0 comments:

Post a Comment