தியாகி தாய்


நெஞ்சில் பாசத்தை வைத்து 
நெருப்பை தான்  அள்ளி வைத்தது போல
பிள்ளைக்காக அன்பை பாய்ச்சி   

அன்புத் தநெஞ்சில் பாசத்தை வைத்து 

0 comments:

Post a Comment