மூளைக்குப் பயிற்சி

இது ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, நினைவாற்றலலை வளர்த்துக் கொள்ளும் ஒரு பக்கம். ஒரு திறமையினைக் கற்பது கடினம் ஆனால் அவற்றினை மறப்பது சுலபம். எனவே அவற்றினை தவிர்த்து இணைந்தே முன்னேறுவோம். உங்கள் வருகைக்கு நன்றி.[Driddle in tamil]

கண்டு பிடியுங்கள் 0013:மூளைக்கு பயிற்சி-கண்டு பிடியுங்கள் 0012: நினைவாற்றலலை வளர்த்துக் கொள்ள..


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-]

கண்டு பிடியுங்கள் 0011:மூளைக்கு பயிற்சியாக -பின்வரும் படத்தில் இறுதியாகத் தவறிய இலக்கங்கள் எவை?

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-]

கண்டு பிடியுங்கள் 0010:[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-]

கண்டு பிடியுங்கள் 0009:தமிழுடன்...


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-]


கண்டு பிடியுங்கள் 0008:


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-]

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டு பிடியுங்கள் 0007:பின்வரும் பொதுஅறிவு வினாக்களுக்குரிய சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க,[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டு பிடியுங்கள் 0006:கீழே தரப்படுள்ள A ,B ஆகியவற்றில் தவற விடப்பட்ட இலக்கங்கள் எவை?

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டு பிடியுங்கள் 0005:நவீன உலகில் தொலைந்துபோன [உறி ,திருகணி போன்றனவற்றை தவிர] பொருட்கள் நேர்கோட்டில் மறைந்து காணப்படுகின்றன. அவை எவை?


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]  

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டு பிடியுங்கள் 0004: கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் தவறியுள்ள இரு இலக்கங்களும் என்ன?

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டுபிடியுங்கள் 0003-கீழே காணப்படும் படத்தில் எத்தனை செவ்வகங்கள்[நீள்சதுரங்கள்]இருக்கின்றன.

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டுபிடியுங்கள் 0002-கண்டு பிடியுங்கள்:பின்வரும் 3 விலங்குகளின் நிறைகள் இவ்விரண்டாக நிறுக்கப் பட்டபோது கிடைத்த நிறைகள் [3ன் நிலைகள்] தரவுகளாக தரப்பட்டுள்ளன. 4ஆவது நிலையில் மூன்றினதும் நிறை என்னவாக இருக்கும்?


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டுபிடியுங்கள் 0001- கேள்வி: கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் மொத்தம் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

👈👈👈👈👈👈👉👉👉👉👉👉
விடைகளை அறிய அழுத்துக:


1 comments: