மூளைக்குப் பயிற்சி- வினாவுக்குரிய பதில்கள்

[வினாக்கள் பகுதிக்கு செல்ல இங்கே அழுத்துக 👉Theebam.com: மூளைக்குப் பயிற்சி:]

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0004]-விடை

[கேள்விகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0003]-விடை

[கேள்விகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 


கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0002]-விடை

[கேள்விகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]


கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0001]-விடை


கேள்விகளுக்கு செல்ல அழுத்துக-

0 comments:

Post a comment