மூளைக்குப் பயிற்சி- 01-வினாவுக்குரிய பதில்கள் -01

[[புதிர்பகுதிக்கு செல்ல இங்கே அழுத்துக 👉Theebam.com: மூளைக்குப் பயிற்சி:]கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0025]:விடை

விடை:13வட்டங்கள்

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0024]:விடை
அதாவது விடை: வோ , ழெள, ளோ,  ழொ 

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0023]:விடை

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0022]:விடை
ஒவ்வொரு நாளும் 2 மீற்றர் எறியபின் 1 மீற்றர் வழுக்கியது என தரவில் குறிக்கப்பட்டிருந்ததால் விடை 4 நாட்கள் என்பதே சரியாகும்.(ஏறும்பொழுது வழுக்குகிறது என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் விடையினை சரியான அளவில் கூறியிருக்கமுடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.)

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0021]:விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0020]:விடை
[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0019]:விடை
[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0018]:விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் புதிர் இலக்கம் 0017]:விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0016]:விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0015]:விடை[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0014]:விடை
[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0013]:விடை


[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0012]:விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0011]:விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]
கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0010]: விடை[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0009]: விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0008]:விடை


 
[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0007]:விடை


[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0006]:விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0005]-விடை
[குத்தூசி, கடிகாரம், உலக்கை, ஆட்டுக்கல், அம்மி, உரல், கடிதம், உழவாரம், மத்து, அரிவாள், சுளகு, கடகம், துலா, துலாப்பட்டை, செம்பு, காம்புச்சத்தகம், கலப்பை.]

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0004]-விடை
 [புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0003]-விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]

கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0002]-விடை

[புதிர்களை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]


கண்டுபிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0001]-விடை


கேள்விகளுக்கு செல்ல அழுத்துக-

0 comments:

Post a Comment