மூளைக்குப் பயிற்சி/புதிர் -02

 இது ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, நினைவாற்றலலை வளர்த்துக் கொள்ளும் ஒரு பக்கம். ஒரு திறமையினைக் கற்பது கடினம் ஆனால் அவற்றினை மறப்பது சுலபம். எனவே அவற்றினை தவிர்த்து இணைந்தே முன்னேறுவோம். உங்கள் வருகைக்கு நன்றி.[riddle in tamil][விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-]


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0041]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0040]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0040]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0039]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0038]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0037]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0036]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0035]:கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0034]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0033]:கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0032]:கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0031]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0030]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0029]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0028]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0027]:கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0026]:👈👈👈👈👈👈👉👉👉👉👉👉

விடைகளை அறிய கீழ் உள்ள லிங்க் ஐ அழுத்துக:


மூளைக்குப் பயிற்சி/புதிர்  -01  இனில் கலந்துகொள்ள கீழ் உள்ள லிங்க் ஐ அழுத்துக:

0 comments:

Post a Comment