மூளைக்குப் பயிற்சி-புதிர்-01

இது ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, நினைவாற்றலலை வளர்த்துக் கொள்ளும் ஒரு பக்கம். ஒரு திறமையினைக் கற்பது கடினம் ஆனால் அவற்றினை மறப்பது சுலபம். எனவே அவற்றினை தவிர்த்து இணைந்தே முன்னேறுவோம். உங்கள் வருகைக்கு நன்றி.[riddle in tamil][விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-]


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0025]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0024]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0023]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0022]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0021]:கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0020]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0020]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0019]:

கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0018]:கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0017]:கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0016]:


கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0015]:கண்டு பிடியுங்கள் [புதிர் இலக்கம் 0014]:


கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0013]கண்டு பிடியுங்கள் : [புதிர் இலக்கம் 0012]


கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0011] -பின்வரும் படத்தில் இறுதியாகத் தவறிய இலக்கங்கள் எவை?

கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0010]
கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0009]


கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0008]


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-]

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0007]

பின்வரும் பொதுஅறிவு வினாக்களுக்குரிய சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க,[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்-] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0006]

கீழே தரப்படுள்ள A ,B ஆகியவற்றில் தவற விடப்பட்ட இலக்கங்கள் எவை?

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0005]

நவீன உலகில் தொலைந்துபோன [உறி ,திருகணி போன்றனவற்றை தவிர] பொருட்கள் நேர்கோட்டில் மறைந்து காணப்படுகின்றன. அவை எவை?


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]  

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டு பிடியுங்கள் :[புதிர் இலக்கம் 0004]

கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் தவறியுள்ள இரு இலக்கங்களும் என்ன?

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டுபிடியுங்கள் -[புதிர் இலக்கம் 0003]

கீழே காணப்படும் படத்தில் எத்தனை செவ்வகங்கள்[நீள்சதுரங்கள்]இருக்கின்றன.

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டுபிடியுங்கள்-[புதிர் இலக்கம் 0002]

பின்வரும் 3 விலங்குகளின் நிறைகள் இவ்விரண்டாக நிறுக்கப் பட்டபோது கிடைத்த நிறைகள் [3ன் நிலைகள்] தரவுகளாக தரப்பட்டுள்ளன. 4ஆவது நிலையில் மூன்றினதும் நிறை என்னவாக இருக்கும்?


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

👌👌👌👌👌👌👌👌👌

கண்டுபிடியுங்கள் - [புதிர் இலக்கம் 0001]

கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் மொத்தம் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

👈👈👈👈👈👈👉👉👉👉👉👉
விடைகளை அறிய கீழ் உள்ள லிங்க் ஐஅழுத்துக:

மூளைக்கு பயிற்சி பகுதி 02 இல் கலந்துகொள்ள கீழ் உள்ள லிங்க் ஐஅழுத்துக:
Theebam.com: மூளைக்குப் பயிற்சி/புதிர் -02

1 comments: