விந்தையான விடயங்கள்-09


வாத்தின்க்வாக்சத்தம் ஏன் எதிரொலிப்பதில்லை என்ற காரணத்தை இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை !

நம் வீட்டில் இருக்கும் தூசியில் பாதி நம் உடலில் இருந்து உதிர்ந்த பழைய தோல்கள் !

உங்கள் முழங்கையை உங்களால் நக்க முடியாது !

எவ்வளவு மெலிதான காகிதமாக இருந்தாலும் ஏழு தடவைகளுக்கு மேல் மடக்க முடியாது !


தட்டச்சு பலகையில் ஒரு வரிசையில் உள்ள எழுத்துக்களை கொண்டு அடிக்க கூடிய பெரிய வார்த்தை TYPEWRITER !
                                                   -விஞ்ஞான கூடத்திலிருந்து..

0 comments:

Post a Comment