அழகு இழந்த காம்பு போல ஆனோன் .






என்னை வெறுமை ஆக்கி போனவளே 

0 comments:

Post a Comment