மூளைக்குப் பயிற்சி- வினாவுக்குரிய பதில்கள்

[வினாக்கள் பகுதிக்கு செல்ல இங்கே அழுத்துக 👉Theebam.com: மூளைக்குப் பயிற்சி:]

கண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0020]:விடை

கண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0019]:விடை

கண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0018]:விடை


கண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0017]:விடை


கண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0016]:விடைகண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0015]:விடை
கண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0014]:விடை

கண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0013]:விடைகண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0012]:விடை


கண்டு பிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0011]:விடை


கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0010]: விடை

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0009]: விடை

[கேள்விகளை அறிய மேலே  செல்லுங்கள்] 

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0008]:விடை


[கேள்விகளை அறிய மேலே  செல்லுங்கள்] 

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0007]:விடை


[கேள்விகளை அறிய மேலே  செல்லுங்கள்] 

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0006]:விடை

[கேள்விகளை அறிய மேலே  செல்லுங்கள்] 

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0005]-விடை
[குத்தூசி, கடிகாரம், உலக்கை, ஆட்டுக்கல், அம்மி, உரல், கடிதம், உழவாரம், மத்து, அரிவாள், சுளகு, கடகம், துலா, துலாப்பட்டை, செம்பு, காம்புச்சத்தகம், கலப்பை.]

[கேள்விகளை அறிய மேலே  செல்லுங்கள்] 

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0004]-விடை

[கேள்விகளை அறிய மேலே  செல்லுங்கள்] 

கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0003]-விடை

[கேள்விகளை அறிய மேலே  செல்லுங்கள்] 


கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0002]-விடை

[கேள்விகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்]


கண்டுபிடியுங்கள் [கேள்வி இலக்கம் 0001]-விடை


கேள்விகளுக்கு செல்ல அழுத்துக-

0 comments:

Post a Comment