மூளைக்குப் பயிற்சி

இது ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, நினைவாற்றலலை வளர்த்துக் கொள்ளும் ஒரு பக்கம். ஒரு திறமையினைக் கற்பது கடினம் ஆனால் அவற்றினை மறப்பது சுலபம். எனவே அவற்றினை தவிர்த்து இணைந்தே முன்னேறுவோம். உங்கள் வருகைக்கு நன்றி.


கண்டு பிடியுங்கள் 0004: கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் தவறியுள்ள இரு இலக்கங்களும் என்ன?

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 


கண்டுபிடியுங்கள் 0003-கீழே காணப்படும் படத்தில் எத்தனை செவ்வகங்கள்[நீள்சதுரங்கள்]இருக்கின்றன.

[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 

கண்டுபிடியுங்கள் 0002-கண்டு பிடியுங்கள்:பின்வரும் 3 விலங்குகளின் நிறைகள் இவ்விரண்டாக நிறுக்கப் பட்டபோது கிடைத்த நிறைகள் [3ன் நிலைகள்] தரவுகளாக தரப்பட்டுள்ளன. 4ஆவது நிலையில் மூன்றினதும் நிறை என்னவாக இருக்கும்?


[விடைகளை அறிய கீழே செல்லுங்கள்] 


கண்டுபிடியுங்கள் 0001- கேள்வி: கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் மொத்தம் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

👈👈👈👈👈👈👉👉👉👉👉👉
விடைகளை அறிய அழுத்துக:


0 comments:

Post a comment