அண்ணன் தங்கை, அக்கா தம்பி என்ற உறவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. எப்படி தெரியுமா?சகோதரர்களை பெற்றிருப்பது உற்ற நண்பர்களைப் பெற்றிருப் பதைப்போன்றதே. இவர்கள் தா ன் குழந்தைப் பருவத்தின் முக் கியமான பகுதிகளாக இருப்பா ர்கள். இவர்கள் இருவரும் தங்க ளுடைய வாழ்க்கையில் முக்கி யமான விளைவுகளை சகோத உறவால் எதிர் கொண்டிருப் பார்கள். ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்து, வளர்க்கப்பட்ட சகோதரர்களிடம் ஒரு கலவை யான அன்பும், நட்புணர்வும் விள ங்கி வரும். ஒரே ஒரு குழந்தை யை மட்டும் கொண்ட குடும்பங் களில் சகோதர உறவுகள் இல் லையென்பதால், அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் வித்தியா சமான மற்றும் அற்புதமான உற வையும், சகோதர அல்லது சகோ தரி பாசத்தையும் இழந்து விடுகி றார்கள்.
சகோதரர்கள் இருவருமே பிறந்ததில் இருந்தே ஒருவரையொரு வர் அறிவார்கள். சகோதர உறவுமுறைகள் ஒட்டு மொத்த குடும் பத்தின் நிலையையும் உணர முடி யும். தங்களுக்குள் நல்ல புரிந்துணர்வுடன் இல்லா உறவுகளை கொண்ட குடம்பத்தினர்களை டைய சகோதரர்களின் வா ழ்க்கை சற்றே மன வேறு பாடுகளுடனேயே இருக்கும். அதே சமயம், மிகவும் நல்ல புரிந் துணர்வுடன் இருக்கும் குடும்பங்களில் உள்ள சகோதரர்கள், நட் புக்கு எடுத்துக்காட்டாக ருப்பார்கள். எனவே தான் ஒரு குழந்தையின் மன ற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சி க்கு சகோதர உறவு முறை மிகவும் முக்கியமானதாக உள்ளது. இந்த கட்டுரையி ல் சகோதர உறவு முறை ஏன் முக்கியமானதாக ள்ளது என்று நாம் சில கரு த்துகளை விவாதிப்போம். இதனை விளக்குவதற்கு சில காரண ங்கள் உள்ளன. அவை பின்வருமாறு:

1. நண்பன், வழிகாட்டி மற்றும் ஆசான்
சகோதரர்கள் தங்களுக்குள் ஆரோக்கி யமான உறவை பராமரிக்க வேண்டும். சகோதரர் அல்லது சகோதரிகள் தான் தனிமையில் இருக்கும் குழந்தைகளு க்கு மிகவும் உற்ற நண்பர்களாவார்கள். அவர்கள் உங்களை புரிந்து கொள்வது டன், உங்கள் வாழ்க்கையி ன் ஒவ்வொ ரு அங்கத்தையும் விளக்கமாக தெரிந் தும் வைத்திருப்பார்கள். நீங்கள் குழப்ப த்தில் இருக்கும் வேளைகளில் சகோத ரர்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக இருப்பார்கள். கடினமான நேரங்களில் ஒரு நல்ல ஆசானாகவும, வழிகாட்டி யாகவும் சகோதரர்கள் இருப்பார்கள். இந்த குணங்களை கொண் சகோதரர்க ள் நண்பர்களாகவும், அன்பு கொண்டவர்களாகவும் பாசத்துடன் இருப்பார்கள்.

2. உணர்வு ரீதியான ஆதரவு
சகோதரர்கள் ஒரே மாதிரியான குடும்ப சூழல் மற்றும் மன நிலை யில் வளர்க்கப்படுகிறா ர்கள். இது அவர்களின் ஒட்டு மொத்த மன மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வகை செய்கிறது. இரு வரும் ஒருவரையொருவர் நன்கு புரிந்திருக்கவும் உதவுகிறது. இவர்கள் உறவினர்கள் ட்டுமல்லாமல், இருவரும் தங்களுக்குள் மன ரீதி யாகவும், உணர்வு ரீதியா கவும் ஆதரவாக இருக்க முயலுவார்கள். அவர்க ளுக்குள் சொந்தமாக ஏதா வது பிரச்னைகள் ஏற்படும் போதும், குடும்ப பிரச்னை களின் போதும் ஒருவருக் கொ ருவர் உதவியாக இருப்பார்கள்.

3. புரிதல்
சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகள் ஒருவரையொருவர் நன்றாக புரிந்து கொள்வார்கள். நீங்கள் பெரியவராக வளர்ந்த பின்னரும் கூட சகோதர உறவுகளை நன்றாக பராமரிக்க வேண்டியது அவசி யமாகும். ஆதன் மூலம் தனர் வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் குவலைகளையம், பிரச்னைக ளையும் நம்பிக்கையான ஒரு வரிடம் மனம் விட்டுப்பேச முடி யும். அவர்கள் இருவரும் ஒருவ ரை யொருவர் ஊக்கப்படுத்தவு ம், தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவும் செய்வார்கள். உங்களுக்கு கோதரர்கள்இருந்தால், உங்க ளை ஊக்கப்படுத்த அலலது தரவு தெரிவிக்க வேறு எவரும் தேவையில் லை.

4. குடும்ப ஒற்றுமை
குடும்பத்தை ஒற்றுமையுடன் வழி நடத்த சகோதர உறவு மிக வும் முக்கியமானதாகும். சகோ தரர்கள் பாசத்துடன் இணைந்தி ருக்கும் வரையில் குடும்பத் தின் உறவும் நீடித்து ஒற்றுமை யுடன் இரு க்கும். இதன் மூலம் சகோதரர்கள் தாய் தந்தையரை சந்திக்கவும், அவர்களுடைய குழந்தைகள் மற்ற சகோதர ர்களின் குழந்தைகளை சந் திக்கவும் முடிகிறது. குடும்ப மாக இணைந்திருத்தல், குடு ம்பமாக வெளியே செல்லுத ல் மற்றும் இரவு உணவு சாப் பிடுதல் போன்றவை இந்த உறவுகளை சகோதர, சகோ தரிகளிடம் மேம்ப டுத்தி வளர்க்கின்றன.

5. இரத்த பந்தம்

சகோதரஉறவுகளில் நீங்கள் கவனிக் வேண்டிய ஒரு விஷயம் இரத்த பந்தம். ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்த சகோதரர்கள் தங்களுடைய சிறப்பா உறவு முறைகளால், ஆரோக்கிய மான மற்றும் சுறுசுறுப்பான குடு ம்பத்தை பராமரித்து வருகிறார் கள். இந்த இரத்த பந்தம், குடும்ப கலாச்சாரம் மற்றும் குடும்ப வர லாறு ஆகியவற்றை பாதுகாத்து ம், பராமரித்தும் வருவதற்கு கோதர, சகோதரிகளிடம் நல்ல உறவு முறை இருந்து வரவேண் டும்.

0 comments:

Post a Comment