ஈழத்தில் பேசிய துவக்குகளும்,மௌனமான மக்களும்..பகுதி:07


நூல்:மாறிய நாட்களும்,மாறாத சூரியனும்.
ஆசிரியர்:வை:திவ்யராஜன்.

..மேற்படி தொகுப்பின்  ஏனைய பக்கங்களை படிக்க ''மாறிய நாட்களும்,மாறாத சூரியனும்''நூலினை நாடுங்கள்....

1 comments:

  1. தேவன்Tuesday, May 02, 2017

    383. உங்கள் மேற்படி தொகுப்பினை தொடர்ந்து வாசித்து வந்தேன். இரு தரப்பினரதும் தவறான அரசியலே பாதையே ஆயுதப் போராடடம் ஆரம்பமாகக் காரணமாகியது.போராடடம் என்ற சொல்லினை வைத்து இளையோரை தங்களின் கீழ் வைத்துக்கொண்டு அரசியலை வளர்த்துக்கொள்ள தமிழ் அரசியல் வாதிகள் கனவுகண்டனர்.அது உண்மையாகவே வெடித்து தமிழரினை சின்னா பின்னமாக்கிவிட்ட்து. அவர்களையும் அழித்துவிட்ட்து.கடைசியில் இருந்தவர்களையும் ,இருந்தவைகளையும் இழந்துவிட்டொம்.வில்லுகள் இருக்க இடையில் அம்புகளான இயக்கங்கள்,அழிந்த மக்கள் வேதனையிலும் வேதனை.

    ReplyDelete