வாழ்க்கையின் வரிகள்.


...பண்பாடு.......அன்பு....                                                                                          .....காதல்....


....புதிரானவள்... நீராட்டுவிழா

                                உறவு
                              இனம்
 பிரம்மச்சாரி

அன்பிலார்

ஆக்கம்: செல்லத்துரை மனுவேந்தன்.

0 comments:

Post a Comment