'''அஞ்சல ''' :2.5நிமிட குறும்படம்(-video)


கண்ணில்லாக் காதல் உறவுகளை மட்டுமல்ல, உயிரினையே பறித்ததுண்டு.அதனை இக் குறும்படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

0 comments:

Post a comment