"எழுதுகோல் கொண்டு பா தொடுக்கிறேன்"

 -👉கந்தையா தில்லைவிநாயகலிங்கம்

[நேரார் - enemies, foes, பகைவர், நேசகன் - Washer-man; வண்ணான், உணக்கம் -  dry or withered state, உலர்ந்ததன்மை]

0 comments:

Post a Comment