தமிழை வந்தடைந்த புதிய சொற்கள்


 கணினி மற்றும் இணையம் பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் பல புதிய சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்களை மலேசியத் தமிழ் அமைப்பு ஒன்று வெளியிட்டிருக்கிறது. அது குறித்த பட்டியல் இது.


1. WhatsApp - புலனம்

2. youtube - வலையொளி

3. Instagram - படவரி

4. WeChat - அளாவி

5. Messanger - பற்றியம்

6. Twtter - கீச்சகம்

7. Telegram - தொலைவரி

8. skype - காயலை

9. Bluetooth - ஊடலை

10. WiFi - அருகலை

11. Hotspot - பகிரலை

12. Broadband - ஆலலை

13. Online - இயங்கலை

14. Offline - முடக்கலை

15. Thumbdrive - விரலி

16. Hard disk - வன்தட்டு

17. GPS - தடங்காட்டி

18. cctv - மறைகாணி

19. OCR - எழுத்துணரி

20 LED - ஒளிர்விமுனை

21. 3D - முத்திரட்சி

22. 2D - இருதிரட்சி

23. Projector - ஒளிவீச்சி

24. prinder - அச்சுப்பொறி

25. scanner - வருடி

26. smart phone - திறன்பேசி

27. Simcard - செறிவட்டை

28. Charger - மின்னூக்கி

29. Digital - எண்மின்

30. Cyber - மின்வெளி

31. Router - திசைவி

32. Selfie - தம் படம் - சுயஉரு

33. Thumbnail - சிறுபடம்

34. Meme - போன்மி

35. Print Screen - திரைப் பிடிப்பு

36. Inket - மைவீச்சு

37. Laser - சீரொளி

இனி, உங்கள் பயன்பாட்டில் இந்தத் தமிழ்ச்சொற்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாமே...!

[நன்றி]தொகுப்பு:: கணேஷ் அரவிந்த், திருநெல்வேலி.

0 comments:

Post a Comment