சித்தர்கள் வகுத்த வியக்க வைக்கும் #தமிழ்_எண்ணியல்

தற்பொழுது நாம் பயன்படுத்தி வரும் எண்கள் இந்தோ-அரேபிக் (INDO-ARABIC) எண்கள். ஆனால் உலகின் மூத்த மொழியான தமிழ்மொழியில் சிறப்பு எழுத்துக்களால் எண்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒன்று முதல் பத்து வரை மட்டுமின்றி நூறு, ஆயிரம் ஆகியவற்றுக்கும் தனி எழுத்துகள் பயன்பட்டிருந்தன.

கோடி, பத்து கோடி, நூறு கோடி, ஆயிரம் கோடி, இலட்சம் கோடி, கோடி கோடிக்கும் தமிழ் எண்கள் உள்ளன என்பது தமிழின் எண்ணியல் வலிமையை காட்டுகிறது. தமிழர்கள் உலகம் வியக்கும் கணக்கியலை அக்காலத்திலேயே பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகி உள்ளது.

இந்து-அரேபிக் (INDO-ARABIC), ரோமன்(ROMAN) எண்களை பற்றி சொல்லிக்கொடுத்த நம் கல்வி, தமிழ் எண்களை பற்றி சொல்லிக்கொடுக்க தவறிவிட்டது.


சித்தர்கள் வகுத்த தமிழ் எண் வடிவங்கள்....!!!!

* ௧ = 1

* ௨ = 2

* ௩ = 3

* ௪ = 4

* ௫ = 5

* ௬ = 6

* ௭ = 7

* ௮ = 8

* ௯ = 9

* ௰ = 10

* ௰௧ = 11

* ௰௨ = 12

* ௰௩ = 13

* ௰௪ = 14

* ௰௫ = 15

* ௰௬ = 16

* ௰௭ = 17

* ௰௮ = 18

* ௰௯ = 19

* ௨௰ = 20

* ௱ = 100

* ௱௫௰௬ = 156

* ௨௱ = 200

* ௩௱ = 300

* ௲ = 1000

* ௲௧ = 1001

* ௲௪௰ = 1040

* ௮௲ = 8000

* ௰௲ = 10,000

* ௭௰௲ = 70,000

* ௯௰௲ = 90,000

* ௱௲ = 100,000 (lakh)

* ௮௱௲ = 800,000

* ௰௱௲ = 1,000,000 (10 lakhs)

* ௯௰௱௲ = 9,000,000

* ௱௱௲ = 10,000,000 (crore)

* ௰௱௱௲ = 100,000,000 (10 crore)

* ௱௱௱௲ = 1,000,000,000 (100 crore)

* ௲௱௱௲ = 10,000,000,000 (thousand crore)

* ௰௲௱௱௲ = 100,000,000,000 (10 thousandcrore)

* ௱௲௱௱௲ = 1,000,000,000,000 (lakh crore)

* ௱௱௲௱௱௲ = 100,000,000,000,000 (crorecrore)

தமிழ் எண்வரிசையும் அளவீட்டு முறைகளும்...!!!

ஏறுமுகஎண்கள்...

1 = ஒன்று -one

10 = பத்து -ten

100 = நூறு -hundred

1000 = ஆயிரம் -thousand

10000 = பத்தாயிரம் -ten thousand

100000 = நூறாயிரம் -hundred thousand

1000000 = பத்துநூறாயிரம் - one million

10000000 = கோடி -ten million

100000000 = அற்புதம் -hundred million

1000000000 = நிகர்புதம் - one billion

10000000000 = கும்பம் -ten billion

100000000000 = கணம் -hundred billion

1000000000000 = கற்பம் -one trillion

10000000000000 = நிகற்பம் -ten trillion

100000000000000 = பதுமம் -hundred trillion

1000000000000000 = சங்கம் -one zillion

10000000000000000 = வெல்லம் -ten zillion

100000000000000000 = அன்னியம் -hundred zillion

1000000000000000000 = அர்த்தம் -?

10000000000000000000 = பரார்த்தம் —?

100000000000000000000 = பூரியம் -?

1000000000000000000000 = முக்கோடி -?

10000000000000000000000 = மஹாயுகம் -????????????????

இறங்குமுகஎண்கள்

         *****************

1 - ஒன்று

3/4 - முக்கால்

1/2 - அரை கால்

1/4 - கால்

1/5 - நாலுமா

3/16 - மூன்று வீசம்

3/20 - மூன்றுமா

1/8 - அரைக்கால்

1/10 - இருமா

1/16 - மாகாணி(வீசம்)

1/20 - ஒருமா

3/64 - முக்கால்வீசம்

3/80 - முக்காணி

1/32 - அரைவீசம்

1/40 - அரைமா

1/64 - கால் வீசம்

1/80 - காணி

3/320 - அரைக்காணி முந்திரி

1/160 - அரைக்காணி

1/320 - முந்திரி

1/102400 - கீழ்முந்திரி

1/2150400 - இம்மி

1/23654400 - மும்மி

1/165580800 - அணு --> ≈ 6,0393476E-9 --> ≈ nano = 0.000000001

1/1490227200 - குணம்

1/7451136000 - பந்தம்

1/44706816000 - பாகம்

1/312947712000 - விந்தம்

1/5320111104000 - நாகவிந்தம்

1/74481555456000 - சிந்தை

1/489631109120000 - கதிர்முனை

1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி

1/575114661888000000 - வெள்ளம்

1/57511466188800000000 - நுண்மணல்

1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்

அளவைகள்

 ----------------

நீட்டலளவு

       **********

10 கோன் - 1 நுண்ணணு

10 நுண்ணணு - 1 அணு ==> 10 Ångströms = 1 nanometer ?!!

8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்

8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு

8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி

8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்

8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு

8 சிறுகடுகு - 1 எள்

8 எள் - 1 நெல்

8 நெல் - 1 விரல்

12 விரல் - 1 சாண்

2 சாண் - 1 முழம்

4 முழம் - 1 பாகம்

6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)

4 காதம் - 1 யோசனை

பொன்நிறுத்தல்

        ************

4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி

2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி

2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை

5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு

8 பணவெடை - 1 வராகனெடை

4 கழஞ்சு - 1 கஃசு

4 கஃசு - 1 பலம்

பண்டங்கள் நிறுத்தல்...

32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை

10 வராகனெடை - 1 பலம்

40 பலம் - 1 வீசை

6 வீசை - 1 தூலாம்

8 வீசை - 1 மணங்கு

20 மணங்கு - 1 பாரம்

முகத்தல் அளவு

           *************

5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு

2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு

2 உழக்கு - 1 உரி

2 உரி - 1 படி

8 படி - 1 மரக்கால்

2 குறுணி - 1 பதக்கு

2 பதக்கு - 1 தூணி

பெய்தல் அளவு

      *************

300 நெல் - 1 செவிடு

5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு

2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு

2 உழக்கு - 1 உரி

2 உரி - 1 படி

8 படி - 1 மரக்கால்

2 குறுணி - 1 பதக்கு

2 பதக்கு - 1 தூணி

5 மரக்கால் - 1 பறை

80 பறை - 1 கரிசை

96 படி - 1 கலம்

120 படி - 1 பொதி.

👆படித்ததில் பிடித்தது👆

0 comments:

Post a Comment