தமிழ் அரசியலின் அலட்சியம்
இலங்கை- தமிழ் அரசியலில் இன்னும் சுயநலமா?

தமிழ் அரசியல் தலைவர்களில் இன்னும் ஒற்றுமையின்மையா?

ஒருவர் மேல் ஒருவர் சேறுபூசுவது தான் தமிழ் அரசியலா?

இன்னும் நண்டு வாழ்க்கைதானா?

தமிழ் மக்களின் கதி அவ்வளவுதானா?

 எழுத்து:த.மனோகரன்

 குரல்: செ.மனுவேந்தன் 

↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠
0 comments:

Post a Comment