தமிழரின் தோற்றுவாய்?[எங்கிருந்து தமிழர்?]/பகுதி:60


 
[இன்றைய சிந்து சம வெளி: விவசாயிகள் இன்னும் சிந்து நதி அருகில் பயிர்கள் வளர்க்கிறார்கள்.நதி நீர் எப்படி பயிர்களை பசுமையாக வைத்திருக்கிறது என்பதை கவனிக்க/Indus Valley today:Farmers still grow crops in fields beside the Indus River.Notice how the water from the river keeps the crops green.]
[சிந்து நதி கரையில் நீராலைச் சக்கரம்,சிந்து மாகாணம்,1838/water wheel,on banks of Indus river, Sind,1838]

[கலிபங்கன் -சிதைவுகள்/ruins of Kali Bangan]  

0 comments:

Post a Comment