வாழ்க்கை வரிகள்

 ஒரு மனிதனிடம் எல்லாநற்  குணங்களையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. எவற்றையும் சமாளித்து வாழ்வதே வாழ்க்கை 0 comments:

Post a Comment