வாழ்க்கை த்தத்துவம் .

  • பிறந்தும்,இறந்தும் 

  • மனிதனா? விலங்கா?

  • இன்னொருவனைத் தேடல் 


அரக்கரிலும்.....











கொடியவன் 



உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம்..

பசுத்தோல் போர்த்த..





கண்ணும்,காதும் ! 


குறையிலா வாழ்க்கை 






பண்பிலா அழகு...

வீழ்ந்தவனை மாடேறி .....

இறந்தாலும் வாழ்... 

ஆழ்துயர் அறி...

துயர் கால...

தாய்மொழி மற ...


குடியினால்...

கடன்பட்டார்....


அன்பிலார்.....
- வரிகள்: செல்லத்துரை, மனுவேந்தன் 




தொழிலாளர் தினமாகிய -மே1
:திருக்குறள் thirukkural ,வெண்செந்துறை , குறட் டாழிசை ,விகற்பா ,கலித்தாழிசை ,t thaththuvam 

1 comments:

  1. மிகவும் நன்று

    ReplyDelete