வாழ்க்கை த்தத்துவம் .
கொடியவன் 

அரக்கரிலும்.....

உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம்..

பசுத்தோல் போர்த்த..

கண்ணும்,காதும் ! 

மனிதனா? விலங்கா?

குறையிலா வாழ்க்கை 


இன்னொருவனைத் தேடல் 

பிறந்தும்,இறந்தும் 

பண்பிலா அழகு...

வீழ்ந்தவனை மாடேறி .....

இறந்தாலும் வாழ்... 

ஆழ்துயர் அறி...

துயர் கால...

தாய்மொழி மற ...


குடியினால்...

கடன்பட்டார்....


அன்பிலார்.....
- வரிகள்: செல்லத்துரை, மனுவேந்தன் 
தொழிலாளர் தினமாகிய -மே1
:திருக்குறள் thirukkural ,வெண்செந்துறை , குறட் டாழிசை ,விகற்பா ,கலித்தாழிசை ,t thaththuvam 

0 comments:

Post a Comment